Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordkunnskap og jordkultur

Nuskerud er foregangsfylke for kunnskap om jord og jordkultur og hvor fylkesmannen er prosjektleder. Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Levende matjord
En erkjennelse av at matjorda blir mer og mer livløs ved at humusinnholdet går ned, grynstruktur reduseres, jordpakking tiltar og  avlinger reduseres gjorde at fylkesmannens landbruksavdeling i Buskerud søkte og fikk status som foregangsfylke  «Levende  Matord» i 2010.

Gjennom praktiske utprøvinger og litteraturstudier har prosjektet søkt å utvikle metoder som kan motvirke den negative utviklingen. Biologisk riktig jordbehandling prøves ut i praksis ved hjelp av komposter, vermikomposter (meitemark komposter), aerob kompostkultur (AKKU) og pionervekster.

Prosjektet har i perioden 2010 – 2013 høstet viktige erfaringer med hensyn til jordbiologi, komposteringsprosesser, AKKU og oppbygging av jordstruktur. Prosjektet har også bidratt til å initiere flere prosjekter i Norge innenfor prosjektområdet.

Samarbeid med fagmiljøer
Vital Analyse har en viktig rolle i foregangsfylkets arbeid og gjennomfører og utvikler analysemetodikk for å få et bilde av hvordan det står til med det biologiske mangfoldet i norsk jord, og  gir råd til bønder, komposteringsbedrifter og andre som måtte trenge slik informasjon. Gjennom prosjektet har VitalAnalyse utviklet viktige parametre og fått unik erfaring innenfor virkeområde til prosjektet. VitalAnalyse er det eneste laboratoriet i sitt slag i Norden.
Lindum AS er en av Norges ledende bedrifter på behandling av organiske ressurser fra storsamfunnet og har i mange år arbeidet for i størst mulig grad å tilbakeføre disse ressursene til dyrka jord. Gjennom prosjektet har komposteringsprosessene fått et løft med hensyn på biologisk mangfold i kompostene.

Det er også samarbeid med Nibio ( tidl Bioforsk) som lager temaark på viktige områder og bidrar med faglige råd og praktiske løsninger. Det samarbeides også med flere praktikere og lokale avdelinger av Norsk Landbruksrådgivning om gjennomføring av utprøvinger samtidig som det gis veiledning og utvikles nettverk.

Gjennom kurs, markdager og utprøvinger settes det fokus på tilstanden til jorda mht jordstruktur og jordliv. Dette gjøres blant annet gjennom spadeprøver og penotrometer, hvor førstnednvte er en fin metode for å vise plogsåle, pakking og grynstruktur mens sistnevnte er et intrument som måler grad av pakking. Disse fagdagene har økende interesse og deltagelse særlig fra konvensjonelle bønder.

Planperioden 2014-2017
Prosjektet bygger fra 2014 videre på de gode erfaringene fra forrige prosjektperiode. For å formidle innhentet og egen erfaring og kunnskap skal prosjektet bidra på ulike arrangement rundt omkring i Norge i samarbeid med faglag, fylkesmenn, landbruksrådgivninger og andre som måtte vise interesse.

For tida utvikles ulike ”informasjonspakker” som er en kombinasjon av teori og praksis. Kontakt foregangsfylket dersom temaet "levende matjord" vekker interesse i ditt område.

Temaer det skal arbeides videre med i planperioden er:

  • Humusdannelse i matjorda gjennom resirkulering av organiske ressurser i landbruket og storsamfunnet.
  • Utprøvinger for å stimulere og gjenoppbygge det mikrobiologiske mangfoldet i matjordlaget ved aktivt bruk av høykvalitetskomposter og pionervekster, inkludert avlingsregistreringer og demonstrasjoner.
  • Utvikle standarder for beskrivelse av komposter og jord, ved blant annet biologiske og utvidede kjemiske analyser for komposter.  Informasjon fra prosjektet deles til forsøksringer, interesserte bønder m. flere.

Faktainformasjon

Prosjekteier
Fylkesmannen i Buskerud

Periode

2010-

Tilsagn
2010: kr 1 200 000
2011: kr 1 200 000
2012: kr 1 200 000
2013: kr 1 200 000
2014: kr 1 800 000
2015: kr 1 900 000

Adresse
Buskerud/ hele landet

Prosjektleder
Øystein Haugerud

Epost/telefon: fmbuoha@fylkesmannen.no
Tlf 32 26 67 23 / 47 41 76 16 87

Lenker

Foregangsfylker

Fylkesmannen i Buskerud

Levende Matjord på Facebook