Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Korn

Oppland fylke vil bidra til at målet om 15 prosent økologisk kornareal kan nås i 2020 i Oppland/Innlandet/Norge. Prosjektet skal også bidra til avlinger av bra kvalitet på økologiske kornarealer og til et godt økonomisk resultat innen økologisk kornproduksjon.

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Årlige registreringer viser at den norske økologiske kornavlingen ikke dekker etterspørselen etter økologiske råvarer til matmel- og kraftfôrindustrien. Arbeidet i foregangsfylkeprosjektet er viktig for å bidra til økt norsk produksjon av økologisk korn.

Prosjektplanen angir sentrale aktiviteter og tiltak som skal fremme økologisk kornproduksjon i løpet av planperioden.  

  1. Kartlegge årsakene til at ikke flere konvensjonelle kornprodusenter legger om til økologisk produksjon.
  2. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å øke kompetansen om produksjonen på ulike typer gardsbruk.
  3. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å legge til rette for gode løsninger hos de andre aktørene i verdikjeden.
  4. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å øke kompetansen hos landbrukets fagorganisasjoner, kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning, NLR, videregående skoler naturbruk og andre kompetansegivende aktører i landbruket.
  5. Legge til rette for økt leveranse/omsetning av økologisk korn både hos etablerte og nye produsenter.

Mange relevante aktører har vært involvert i planprosessen og bidrar i videre arbeid. Det gjelder NLR-enheter (Norsk landbruksrådgivning) i Oppland og Hedmark, fagorganisasjonene i Oppland og Hedmark, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn Norgesfôr, Oikos Innlandet, Bioforsk Øst, landbrukskontoret for Hadeland samt Fylkesmennene i Oppland, Hedmark og Vestfold.

I det første prosjektåret er det brukt tid og ressurser til å samle erfaringer som kan brukes til videre innretning av prosjektet.  Det gjelder både oversikt over hva som allerede er gjort på kornområdet nasjonalt, og innhenting av ny og mer detaljert kunnskap.   

Det er foretatt en større kartlegging gjennom en spørreundersøkelse til kornprodusenter.Resultatet av denne undersøkelsen vil foreligge endelig i mai 2015, og kan få betydning for hvordan prosjektet bør innrettes videre.   

 Det er etablert samarbeid med ulike FoU-institusjoner som NILF, Bioforsk og NLR. Det er publisert relevante artikler i presse og fagblader, samt andre kompetansehevende tiltak. Dette er viktig for å få til utvikling på sikt.

Ulike kommunikasjons- og informasjonstiltak som ivaretar det nasjonale ansvaret innenfor foregangsfylket sitt ansvarsområde er etablert.   Et tilknytningsprosjekt i Nord-Trøndelag skal gjennomføres i 2015.

Fakta

Prosjekteier
Fylkesmannen i Oppland

Periode

2014- 2018

Tilsagn
2014: kr 1 600 000
2015:  kr 1 900 000                       

Adresse
Oppland/ hele landet

Prosjektleder
Torunn Riise Jackson

Epost/telefon:
fmoptrj@fylkesmannen.no
61 26 61 49

Lenker

Foregangsfylker

Fylkesmannen i Oppland