Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melk og storfekjøtt

Nord‐ og Sør‐Trøndelag fylker har som hovedmål at Trøndelagsfylkene fremdeles skal være ledende i landet på økologisk melkeproduksjon, og samtidig bidra til at målet om 15 prosent kan nås på landsbasis. Fra 2015 arbeider prosjektet i tillegg med ulike tiltak for å stimulere til økt produksjon og omsetning av økologisk storfekjøtt.

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Mål for prosjektet, aktiviteter og oppnådde resultater
Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, Tine og Norsk landbruksrådgiving i begge fylkene. I tillegg er det et godt samarbeid med økomelk-prosjektet i Nord-Norge, og «FORUT-prosjektet» til Bioforsk. Med forsterket nasjonalt ansvar fra 2014 økes samarbeidet med de nasjonale øko-koordinatorene i Tine og Norsk landbruksrådgiving, samt med interesserte fylker i resten av landet.

Like etter at prosjektet startet i 2010, ga Tine beskjed om at de ikke lenger ville inngå nye øko-avtaler med melkeprodusenter. Hovedfokus for økomelk-prosjektet ble derfor å øke kompetansen til de produsentene som allerede var i gang med økologisk melkeproduksjon, slik at de skulle bli best mulig rustet til å produsere økologisk melk av egenprodusert grovfôr av god kvalitet. Foregangsfylket har jobbet med flere tiltak for å øke kompetansen i økologisk melkeproduksjon/ fôrproduksjon, og for å overføre denne kompetansen til

rådgivingsapparat og til økologiske melkeprodusenter. Prosjektet jobber med en felles rådgivingsmodell mellom Tine og NLR. Det er også gjennomført forsøk (svovel og proteinfôrdyrking) på tre ulike felt i Stjørdal, og det er samarbeidet tett med Bioforsk sitt FORUT-prosjekt. Resultat fra dette arbeidet ble formidlet på Nasjonal øko-kongress i januar 2015 med 160 deltakere, som var langt over forventet deltakelse.

Tendensen til nedgang i antall økologiske melkeprodusenter i Trøndelagsområdet har de siste par årene blitt forsterket, til tross for økt omsetning av økologisk melk. Foregangsfylket viser til flere forhold som forklaring til dette, bl.a. økning i kraftfôrpris, redusert arealtilskudd for grovfôrarealer, noe nedgang i merprisen fra Tine og en lav anvendelsesgrad av melka. Med hensyn til satsing i Rørosregionen har 2014 imidlertid vært positiv. Etter påtrykk over tid, også fra Foregangsfylket, åpner nå Tine opp for avtaler om økologisk melk med nye produsenter i Rørosregionen, og Rørosmeieriet utvider sin virksomhet bl.a. med nytt meieri i Tolga. Sammen med ulike tiltak for å utnytte kapasiteten på det enkelte melkebruk (fylle kvoten), ligger det derfor godt til rette for en økning i økologisk melkeproduksjon i tiden som kommer.

I tillegg til produksjon av grovfôr og melk, har prosjektet også fokus på marked. Blant annet er prosjektet delaktig i å arrangere «Økouker» i Nord- og Sør-Trøndelag. Dette er en uke om høsten med fokus på økologisk forbruk, med eksempelvis bakekurs, økologisk kino, grovfôrmøter og seminar om økologisk mat og matglede. Økouka har fått god pressedekning og prosjektet har i 2015 deltatt under Økouka både i Sør- og Nord-Trøndelag og under Trøndersk Matfestival.

Matnavet på Mære har gjennom satsingen gjennomført studietur og kurs i enkel melkeforedling (med tilfredsstillende deltakelse), noe som på sikt kan bidra til mer lokalforedling.

Tiltak i 2015 som skal bidra til økt produksjon og omsetning av økologisk storfekjøtt er seminarer og kurs under «Mat på Mære», kokker som foredler økologisk kjøtt og informasjon om økologisk kjøtt under Trøndersk Matfestival, studietur med kjøtt som tema, øko-demo av kjøttprodukter i butikk og nettverksmøter med Nortura og lokale kjøttprodusenter i Trøndelagsområdet.

Formidling av resultat skjer gjennom artikler i fagbladet Økologisk landbruk, Landbrukstidende og i BUSKAP. Prosjektet har også deltatt på lokale og nasjonale fagmøter, publisert stoff på e-post-utsendelser og via nettsider. I tillegg har vi tatt imot, og tilrettelagt for grupper som har vært på studietur i regionen. Prosjektet har gjennomført mange erfaringssamlinger for øko-produsenter. Prosjektet har også gjennomført kompetansetiltak rettet mot elever og studenter på Høyskolen i Nord-Trøndelag og Mære landbruksskole, og studieturer for melkeprodusenter og rådgivingsapparatet.

Fakta

Prosjekteier
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Periode

2010-

Tilsagn
2010: kr 1 500 000
2011: kr 1 400 000
2012: kr1 400 000
2013: kr 1 400 000
2014: kr 1 700 000
2015: kr 1 800 000

Adresse
Trøndelag/ hele landet

Prosjektleder
Eva Pauline Hedegart

Epost/telefon:
eva.hedegart@lr.no
74 16 07 97 / 417 89 890

Lenker

Foregangsfylkesatsingen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Norsk landbruksrådgiving