Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Storhusholdning

Oslo/ Akershus og Østfold fylker skal bidra til å nå regjeringens målsetting om 15 prosent økologisk forbruk innen 2020. Prosjektet veileder ulike typer storhusholdninger i omlegging til mer bærekraftige menyer og økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger.

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Mål for prosjektet, aktiviteter og oppnådde resultater
Foregangsfylket for økologisk mat i storhusholdninger «ØQ», et ordspill på IQ,  veileder storhusholdninger til omlegging til mer bærekraftige menyer og økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger. I 2010 ble Oslo, Akershus og Østfold i fellesskap utpekt som økologiske foregangsfylker for økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger, senere kalt «ØQ».  Med storhusholdning forstår vi alle typer virksomheter som ikke er private husholdninger. Som eksempel kan nevnes barnehager, SFO, idrettsarrangementer, festivaler, kantiner, hotell, spisesteder, sykehjem, sykehus med flere. Fra 2014 har ØQ blitt tildelt rollen som nasjonal koordinator for aktiviteter knyttet til økologisk mat i storhusholdninger i Norge, og prosjektet har utviklet en veiledningsmodell basert blant annet på erfaringer fra svenske EcomatCentrum.

ØQ har opprettet et nettverk av mat- og miljøveiledere, som veileder ulike typer virksomheter i meny- og budsjettplanlegging, oppskrifter og hjelp med omleggingsplan. ØQ hadde som mål for 2014 å veilede 60 storhusholdninger med mål om minimum 15 % økologisk mat, og krav om enten å ha skrevet et handlingsplan eller være sertifisert (Miljøfyrtårn eller Debios serveringsmerker). ØQ endte med å veilede 67 virksomheter, og i tillegg kommer helseforetakene i sykehusnettverket.

I tillegg til enkeltveiledningene gjennomfører prosjektet studieturer, gårdsbesøk (Matens opprinnelse), ulike kurs, seminarer, informasjonsmøter og veiledningsmøter. ØQ opplever stor interesse blant ulike typer storkjøkken for tiltakene som tilbys.

Prosjektet har samarbeidet med flere aktører, særlig kan nevnes Debio som er ansvarlig for ordningen for serveringsmerkene.I løpet av de siste to årene har ca 330 virksomheter oppnådd Debio-sertifisering. Det er også samarbeidet med Fylkesmannen i Rogaland ifm. utprøving av faddervirksomhet mellom storkjøkken, Oikos om bl.a. Sykehusnettverket og tiltaket «Kokken og bonden», Økouka mm., Nofima ifm. ulike typer kurs og NMBU (studenter på Agroøkologistudiet). Fra 2015 vil Debio Info koordinere arbeidet med kurs og veiledning av storkjøkkenvirksomheter.

Det er innhentet evaluering fra flere av de gjennomførte aktivitetene, blant annet fra seks av kursene som ØQ selv har arrangert. Fra resultatene fremgår det at kursene i stor grad svarte til forventningene hos deltakerne, og at de etter kurset har tatt i bruk flere økologiske matvarer. Det er også innhentet tilbakemeldinger på hva slags videre kurs de ulike virksomhetene har behov for. De fleste ønsker praktiske matlagingskurs. Det er også erfart en del utfordringer, blant annet i forbindelse med veiledning innen offentlig innkjøp.

Prosjektet har utarbeidet 8 ulike temaark og 5 oppskriftsark som brukes av MMV-ere i kurs og andre sammenhenger. Prosjektet har også utarbeidet en brosjyre/ flyer med målgruppe «spisende gjester», og har oppdatert veiledningsheftet «Håndbok i bærekraftige menyer» sammen med bl.a. Nofima. Det er også utarbeide fire informasjonsfilmer som blant annet skal brukes i ulike sammenhenger i ØQs arbeid.

Fakta

Prosjekteier
Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Periode

2010-

Tilsagn
2010: kr 1 500 000
2011: kr 1 400 000
2012: kr  1 400 000
2013: kr 1 640 000
2014: kr 3 800 000
2015: kr 3 500 000

Adresse
Oslo/ hele landet

Prosjektleder
Elizabeth Brockfield

Epost/telefon:
fmoaelb@fylkesmannen.no
22 00 35 88 / 986 69 856

Lenker

Økologiske foregangsfylker

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

ØQ på Facebook