Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk

Soleie på seter.

Hvert år blir det satt av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk over jordbruksoppgjøret. For både 2011 og 2012 er det avsatt 44 millioner kroner. Midlene blir forvaltet av SLF med utgangspunkt i regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.

 • Spesielt for 2012

  For 2012 vil det ikke bli ordinær utlysning av midler til nye prosjekter for utviklingstiltak innen økologisk landbruk. 

  Bruk av utviklingsmidlene skal i 2012 rettes inn mot å gjøre kjøtt og melk mer tilgjengelig, og en ekstra innsats rettes mot storhusholdningene. Prosjekter rettet mot salgsleddet i verdikjeden prioriteres, og blant suksesskriteriene er økt markedsadgang for økologiske produkter i dagligvarehandelen og storhusholdninger.

  Videreføring av prosjekter som er igang
  Midlene til utviklingstiltak videreføres med 44 mill kroner. Etablerte prosjekter har frist til 1. september 2011 for å sende søknad/bekreftelse om prosjektet ønskes videreført. Satsingsområdet med regionale handlingsplaner for økologisk landbruk i regi av fylkesmannsembetene, videreføres også. Frist for fylkesmannsembetene til å søke om midler til oppfølging av tiltak i de regionale handlingsplanene er 1. oktober 2011.

 • Generelt om søknad om utviklingsmidler

  Avhengig av avsetninger over jordbruksavtalen utlyses årlig midler til prosjekter innen produksjon og forbruk av økologisk mat. Søknadsfrist er normalt 1. september for søknad om tilskudd for påfølgende kalenderår.

  Det er ingen begrensinger i forhold til hvem som kan søke om tilskudd. I de tilfellene det er flere parter som står bak en søknad skal én av partene utpekes som ansvarlig overfor SLF.

  I søknaden gjøres rede for hvordan prosjektet vil støtte opp under Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk, Økononomisk, agronomisk – økologisk! , samt de regionale handlingsplaner i regi av fylkesmannsembetene.

  Prosjektperioden kan vanligvis være på inntil 3 år, men en lengre prosjektperiode kan aksepteres i spesielle tilfeller.

  Det kan ikke tildeles tilskudd til faste investeringer. Det gis heller ikke støtte til dekning av merkostnader i forbindelse med produksjon som er ment dekket av omleggings-, areal- og husdyrtilskudd. I ”Vilkår og rammebetingelser for tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk” fremgår mer detaljerte bestemmelser.

  Krav til prosjektorganisering, beskrivelse av hovedmål og delmål, fremdriftsplan, budsjett etc., fremgår av søknadsskjema/skjema for prosjektskisse.

  Søknadsskjema/skjema for prosjektskisse fra SLF skal benyttes med mindre annet er avtalt.

  Det kan søkes om tilskudd innen følgende prosjektkategorier:

 • Veiledningsprosjekter

  Formål
  Formålet med veiledningsprosjekter er å stimulere til økt omlegging fra konvensjonell til økologisk drift gjennom kunnskapsutvikling, veiledning og informasjon rettet mot primærprodusenter.

  Prosjektinnretning
  Relevans i forhold til den politiske målsettingen for økologisk landbruk, dvs. på hvilken måte og i hvilken grad prosjektet/tiltaket vil bidra til økt omlegging fra konvensjonell til økologisk drift.

  • Skjemaer

   • SLF-Prosjektskisse - utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2011

    Bokmål:
    Dokument ikon
 • Markedsprosjekter

  Formål
  Formålet med markedsprosjekter er å øke markedet for norske økologiske landbruksprodukter, og å løse utfordringer knyttet til kjennskap, tilgjengelighet, kvalitet og pris på de økologiske produktene.

  Prosjektinnretning
  Det kan søkes om prosjekter som er en tidsavgrenset engangsoppgave der man ved hjelp av en bestemt prosjektorganisering skal nå konkrete mål innenfor et bestemt område. Prosjektets overføringsverdi (ringvirkninger) vektlegges.

  • Skjemaer

   • SLF-Prosjektskisse - utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2011

    Bokmål:
    Dokument ikon
 • Nasjonale pilotprosjekter

  Formål
  Formålet med et pilotprosjekt er å fremskaffe/utprøve ny kunnskap om økologisk landbruk i et helkjedeperspektiv. Pilotprosjektene skal ha fokus på kvalitet, og kunnskap fra et pilotprosjekt skal kunne tas i bruk ved annen produksjon og omsetning av økologisk mat med tilsvarende utfordringer. Et pilotprosjekt skal ha en strategi for kunnskapsoverføring.

  Prosjektinnretning
  Nasjonale pilotprosjekter skal utnytte de enkelte regioners fortrinn til raskt å utvikle spesielle produksjoner og utnytte potensialet til volumprodukter. Pilotprosjekter skal bidra til å løse flaskehalser i produksjon og omsetning. Siktemål er å utvikle og understøtte teknologi for rasjonell og kostnadseffektiv økologisk produksjon, herunder driftsteknologi, kunnskapsoverføring, informasjon og veiledning, samt å åpne og videreutvikle foredlings- og markedskanaler gjennom satsing på nasjonale økologiske basisprodukter eller regionale økologiske produkter med særskilte kvaliteter.

  • Skjemaer

   • SLF-Prosjektskisse - utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2011

    Bokmål:
    Dokument ikon
 • Helkjedeprosjekter

  Formål
  Formålet med helkjedeavtaler er å stimulere til økt produksjon og omsetning gjennom at aktørene i kjeden fra jord til bord inngår forpliktende avtaler seg i mellom om produksjon og omsetning av bestemte kvanta økologiske produkter. Avtalen kan omfatte ett enkelt produkt eller flere produkter, og mål for omsetningsmengder i avtalen kan være basert på råvare eller foredlet vare.

  Prosjektinnretning
  Verdikjeden innenfor den enkelte helkjedeavtale kan være kort og omfatte kun produsent og omsetningsledd, eller den kan være lengre og omfatte primærprodusent, foredler, pakkeri, distribusjons- og salgsledd. Primærprodusenter kan enkeltvis og/eller flere sammen inngå som part i avtaler.

  Det kan også være flere aktører innen de øvrige leddene i verdikjeden innenfor én helkjedeavtale. Det kan ikke søkes om tilskudd for eget gårdsutsalg, eget torgsalg, eller for omsetning basert på importvarer.

   Det kan søkes om tilskudd til tiltak som iverksettes for å nå målet i helkjedeavtalen. Tiltakene kan være knyttet til produksjon, distribusjon, salg og markedsføring. Aktuelle tiltak det eksempelvis kan gis tilskudd til er:

  • Primærproduksjon; organisering av produsentgrupper, pakking og håndtering av økologiske varer m.m.
  • Foredling: kostnader ved egne produksjonslinjer, emballasje, merking og markedsføring, m.m.
  • Pakking/distribusjon; kostnader ved atskilte håndteringslinjer, emballasje, merking, markedsføring, transport m.m.
  • Salg; til fremstilling av varetilbud, demonstrasjoner, plakater og andre markedsføringstiltak.
 • Premieringsordning for kjøtt

  2002 ble det opprettet en premieringsordning rettet mot aktører i foredlingsleddet som bidrar til å øke andelen av den økologiske kjøttproduksjonen som når butikkene som økologisk produkt. Premiering gis i etterhånd av faktisk salg og på grunnlag av solgt kvantum.

  Slakte- og foredlingsbedrifter som ikke bruker forhåndsgodkjente varekoder ved salg av norsk økologisk kjøtt, forutsettes å kunne revisorbekrefte sitt salg av slik vare. Det må dokumenteres at varen er solgt til en merpris i forhold til konvensjonell vare.

  Dersom flere slakte/foredlingsledd skal dele salgspremien, forutsettes at industrien selv gjennom intern prising fordeler denne mellom de enkelte leddene.

Kontakt

Siste nyheter