Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stadig større enheter innen svine- og fjørfeproduksjonen

Ny statistikk viser utviklingen i svine- og fjørfeproduksjonen i forhold til konsesjonsgrensene. Tallene viser at det blir stadig flere som produserer helt opp til de konsesjonsfrie grensene.

Høne (Copyright: Colourbox.com)

Grensene for hvor mye den enkelte svine- og fjørfeprodusenten kan produsere ble økt med 50 % i 2004. Andelen som produserer helt opp til de nye grensene blir stadig større, og samtidig blir det stadig færre produsenter.

 Figur til nyhetssak 2011

Figur 1. Andelen av totalt antall produsenter som produserer mellom 80 og 100 prosent av den konsesjonsfrie grensen i perioden 2004 – 2010.

Antallet konsesjoner, dvs. tillatelse til å produsere en viss mengde over den konsesjonsfrie grensen, er relativt stabil. Dette skyldes hovedsakelig at adgangen til å innvilge nye konsesjoner er svært snever. I 2010 var det totalt 219 konsesjoner, hvorav Hedmark fylke hadde det høyeste antallet med totalt 59 konsesjoner.

Flere produserer over konsesjonsfri grense
Samtidig som produksjonen opp til den konsesjonsfrie grensen har økt, har det også blitt stadig flere saker hvor det er konstatert produksjon som overstiger disse. I slike tilfeller må produsenten betale en standardisert erstatning.

Siden 2004 har både antallet saker og størrelsen på erstatningen som ilegges økt. I 2010 var samlet erstatning i størrelsesorden 3 mill.kr. fordelt på 26 saker. Det er det høyeste beløpet som er krevd inn i løpet av et år siden grensene ble hevet i 2004. Antallet saker har særlig økt fra og med 2008 og har trolig sammenheng med økt kontrollaktivitet.

Liten endring i geografisk fordeling
Fordelingen av produksjonene har endret seg lite siden 2004 – de fylkene som hadde høyest antall produsenter i 2004 hadde det også i 2010. Rogaland hadde det høyeste antallet svine- og eggprodusenter både i 2004 og 2010. Hedmark hadde flest slaktekyllingprodusenter og Østfold hadde flest kalkunprodusenter. 

Økning i slaktekyllingproduksjonen
Slaktekyllingproduksjonen skiller seg ut. Dette er den eneste konsesjonsregulerte produksjonen hvor det i perioden 2004 - 2010 har vært en økning i antall produsenter. Dette er også den produksjonen med størst økning i slaktemengde og hvor flest produsenter produserer helt opp til den konsesjonsfrie grensen. I 2010 produserte over 50 % av alle kyllingprodusenter helt opp til den konsesjonsfrie grensen.

Mer om utviklingstrekk for ordningen og regleverket ligger på våre sider under henholdsvis statistikk og utvikling og temaside husdyrkonsesjon.

Ny statistikk viser utviklingen i svine- og fjørfeproduksjonen i forhold til konsesjonsgrensene. Tallene viser at det blir stadig flere som produserer helt opp til de konsesjonsfrie grensene.

Grensene for hvor mye den enkelte svine- og fjørfeprodusenten kan produsere ble økt med 50 % i 2004. Andelen som produserer helt opp til de nye grensene blir stadig større, og samtidig blir det stadig færre produsenter.

Foto på forsiden: Colourbox.com

Kontaktperson