Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

SLFs kontrollvirksomhet

Kontorarbeid

Kontrollvirksomheten i SLF omfatter kontroll av alle de ordningene som SLF forvalter. I forbindelse med saksbehandlingen gjennomføres blant annet stikkprøvekontroller og maskinelle kontroller. SLF har opprettet en egen seksjon, Seksjon ekstern kontroll, som gjennomfører risikobaserte kontroller av tilskuddsmottakere og rettighetshavere samt av fylkesmannens forvaltningsvirksomhet. I tillegg er seksjonen ansvarlig for opplæring og veiledning av fylkesmannen på kontrollområdet.

 • Mål for kontrollen

  SLF har som oppdrag å utøve risikobaserte kontroller av tilskudd, rettigheter og avgifter. Kontrolltiltakene er tilpasset krav i økonomiregelverket, aktuelle lover og forskrifter.

  Kontrolltiltakene skal bidra til

  • Måloppnåelse i hht intensjonen med ordningen
  • At virkemidlene forvaltes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer
  • Å skape tillit hos brukere og publikum

 • Planlegging og gjennomføring

  Ordningene vurderes ut i fra risiko og vesentlighet. Hver enkelt ordning SLF forvalter risikovurderes med utgangspunkt i sannsynligheten for at feil kan skje og konsekvenser dersom feilen inntreffer. Kontrollene planlegges med dette risikobildet som bakteppe, men kan også gjennomføres på bakgrunn av tips. Kontrollarbeidet baseres på standardene til The Institute of the Internal Auditors (IIA)

 • Årsrapport

  En utvidet presentasjon av kontrollresultatene er under arbeid. Inntil videre henvises til SLFs årsrapport (side 58) der kontroll er viet et eget kapittel.

Kontakt

Lenker