Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Avdeling ressurs og areal

Avdeling ressurs og areal skal bidra til å sikre ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon og levende bygder. Vi samarbeider nært med Landbruks- og matdepartementet i gjennomføring av politikken, blant annet gjennom regelverksutvikling, utredningsarbeid og innspill til jordbruksforhandlingene.

Resultatområdene omfatter utvikling og forvaltning av virkemidler knyttet til arealbruk og -utvikling, skogbruk, miljø og kulturlandskap. Avdelingen forvalter også landbrukets erstatningsordninger og naturskadefondets erstatningsordning.

Ressurs og areal har det koordinerende ansvaret i SLF overfor fylkesmannsembetene. Forvaltningsoppgavene blir gjennomført i samarbeid med landbruksforvaltningen på fylkes- og kommunenivå, IKT er et viktig satsingsområde. Avdelingen samarbeider med institusjoner innen forvaltning, forskning og utredning.

Landbruks- og naturskadeerstatning
Seksjonen utvikler og forvalter ulike regelverk om økonomisk kompensasjon ved skader det ikke er mulig å sikre seg mot. Dette kan være naturskader, klimabetingede skader på avling, skader og tap ved alvorlige plante- og husdyrsykdommer, og tap i forbindelse med dyr på beite.

Seksjonen er sekretariat for Statens naturskadefond. Arbeidsoppgavene omfatter forvaltning av naturskadeerstatning. Statens landbruksforvaltning v/styret for Statens naturskadefond har ikke lenger oppgaver eller ansvar knyttet til sikringstiltak mot naturskader. Fra og med 1. januar 2009 har NVE det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging mot skred, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009).

Forberedelse til og deltakelse i rettssaker inngår i arbeidet. Seksjonen utvikler og driver elektroniske saksbehandlerverktøy på sitt område. Vi har utstrakt samarbeid med FoU-miljøer og øvrig forvaltning, nasjonalt og internasjonalt.

Miljø og klima
Seksjonen forvalter virkemidler som skal ivareta miljøhensyn i landbruket. Hovedutfordringen er å sikre et bærekraftig jordbruk der vern om ressurser i et langsiktig perspektiv, miljøhensyn i næringsvirksomheten og utvikling av miljøgodene i jordbruket står i fokus.

Viktige oppgaver er blant annet tiltak for å redusere forurensing fra jordbruksarealene og tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jordbruksproduksjon.

Seksjonen har et koordinerende ansvar for SLFs arbeid med klimaspørsmål i landbruket.
Vi har omfattende kontakt med FoU-miljøer som arbeider med miljøspørsmål i jordbruket.

Ansvaret for å koordinere SLFs kontakt og samarbeid med fylkesmannsembetene er plassert i seksjonen.

Seksjon arealbruksutvikling
Seksjonen har oppgaver innenfor landbrukets arealpolitikk på nasjonalt nivå. Vi har innsigelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven og gir høringsinnspill til miljø- energi- og samferdselsmyndigheter når deres planer angår landbruket. Rapportering, overvåking, analyser og bruk av FOU-basert kunnskap er viktig for oss når vi gir råd og veiledning til departement og andre myndigheter.

SLF er nasjonal fagmyndighet for de juridiske virkemidlene som omfatter landbrukseiendommer. Seksjonen behandler saker etter flere lovverk, der konsesjonsloven, jordloven og odelsloven er de mest sentrale. Vi har også saker etter skogbruksloven, fjelloven og statsallmenningsloven. Forberedelse av saker til Regjeringsadvokaten inngår i vårt arbeidsfelt.

Seksjon skog og kulturlandskap
Seksjonen har ansvar for virkemiddel og tiltak innenfor skogbruk og kulturlandskap. Seksjonen skal ivareta rollen som nasjonal fagmyndighet på skog. Utfordringer på skogområdet vil være å sikre et bærekraftig skogbruk, samtidig som det legges til rette for økt avvirkning, foryngelse av skog og økt bruk av bioenergi. Viktige skogpolitiske virkemiddel er skogbruksloven, forskrift om bærekraftig skogbruk, skogfond og ulike tilskuddsordninger.

Vi har ansvar for virkemidler og tiltak for å ta vare på landbrukets kulturlandskap, herunder iverksetting, evaluering og videreutvikling av virkemidler. Viktige spørsmål gjelder bevaring av biologisk mangfold og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet, samt å bremse gjengroing.

Seksjonen har også oppgaver med å legge til rette for bruk av kart og GIS-baserte verktøy i forvaltningen. Seksjonen vil ha nær kontakt med forvaltningen i departement, fylker og kommuner, med næringsorganisasjoner, med andre nasjonale forvaltningsorgan og med Fou-miljøer.