Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Noen sentrale oppgaver i SLF

Her er en forenklet oversikt over noen sentrale oppgaver i SLF. Nærmere informasjon om ordningene som SLF forvalter finner du i menyen over.

DETTE GJØR SLFPIL-NED-IKON  PIL-NED-IKON  PIL-NED-IKON  PIL-NED-IKON

Bidrar til bevaring av kulturlandskap

Stimulerer til tiltak for å redusere forurensing i landbruket

Sikrer langsiktig ressursforvaltning

Bidrar til at jordvernpolitikken følges opp lokalt

Øker kunnskapen om klimautslipp og binding av CO2 i landbruket

Forvalter og utvikler ulike tilskuddsordninger rettet mot bonden

Fører kontroll med at tilskudd og rettigheter gis på rett grunnlag

Iverksetter tiltak som øker andelen av økologisk produksjon

Iverksetter tiltak som fremmer økt avvirkning av tømmer

Legger forholdene til rette for norsk næringsmiddelindustri

Administrerer importordninger og bistår importører

Iverksetter tiltak som bidrar til et konkurransedyktig landbruksbasert næringsliv

Fastsetter tollsatser i forhold til behovet for å beskytte norsk landbruksproduksjon

Forvalter internasjonale handelsavtaler og sikrer avsetning av norske jordbruksvarer

Er pådriver for økologisk landbruk

Overvåker markedet for landbruksvarer

Bidrar til stabil matproduksjon og regulering av overproduksjon

  AREAL-IKON

 LANDBRUK-IKON

 INDUSTRI-IKON

 MARKED-IKON

DET FØRER TIL PIL-IKON  PIL-IKON  PIL-IKON  PIL-IKON

Rekreasjonsområder og åpent landskap

Lokal produksjon og kortreist mat

Ivaretakelse av matjorda i Norge

Mer klimavennlig landbruk

Lokal verdiskaping og sysselsetting

Økt lønnsomhet i
primærproduksjonen

Lønnsom og forsvarlig skogsdrift

Aktivt landbruk i hele landet

Kunnskap om internasjonale
handelsforpliktelser og handelsmuligheter

En konkurransedyktig landbruksbasert
næringsmiddelindustri

Økt verdiskaping basert på råvarer fra norsk landbruk

Flere lokale arbeidsplasser i
landbruksbasert industri

Bredere utvalg av norske varer
i butikken

Mer miljøvennlig produksjon og flere økologiske varer

Et marked som fungerer innenfor rammene av
internasjonale avtaler

Sikker matforsyning

Stabile priser