Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Veterinærtjenester

Lam i fjøs

For å jevne ut kostnadene mellom husdyrprodusentene, gis det tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.
For å sikre tilgang på veterinærtjenester får kommunene øremerkede tilskudd til kommunal veterinærvakt, samt stimuleringstilskudd. De øremerkede midlene er fordelt på vakttilskudd, administrasjonstilskudd og stimuleringstilskudd.

 • Tilskudd til veterinærere reiser

  For å jevne ut kostnadene mellom husdyrprodusentene, gis det tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.

  Tilskuddet består av:

  Skyssgodtgjørelse; tilskudd til dekning av reiseutgifter etter statens regulativ for reiser innenlands.

  Reisetillegg; tilskudd til kompensasjon for reisetid, som bestemmes i jordbruksoppgjøret årlig.

     Satser for 2011: 
   Bil, motorsykkel, tog; pr. km  kr 4
   Reisetid, ventetid; pr. time  kr 270
   Ombordstigingstillegg  kr 75

  Skjema fylles ut av veterinær, undertegnes av den som har bestilt veterinær eller representant for denne, og sendes til fylkesmannen som avgjør søknaden. Alle som søker må oppgi organisasjonsnummer. Minste beløp for utbetaling pr. kvartal er satt til kr 500. Utgifter til reiser under 40 km dekkes ikke (dvs. minimum 20 km hver vei).

  Fra 2007 har Statens landbruksforvaltning hatt ansvaret for ordningen fra Landbruks- og matdepartementet. Det er fremdeles fylkesmannen som behandler søknadene. Gjeldende forskrift er Forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.

  Kontakt
  Henvendelser om regelverk og utbetaling rettes til fylkesmannen.

 • Kommunale veterinærtjenester

  Kommunene får øremerkede midler for sikre tilgang på veterinærtjenester. De øremerkede midlene er fordelt på tre tilskudd; vakttilskudd, administrasjonstilskudd og stimuleringstilskudd.

  Administrasjonstilskudd

  Administrasjonstilskuddet er på kr 26 842 til hvert vaktdistrikt. Dette får vertskommunen for å administrere veterinærvakta.

  Stimuleringstilskudd

  Stimuleringstilskuddet blir prioritert til kommuner med lavt dyretall, store avstander og dermed dårlig næringsgrunnlag for veterinære tjenester. Dette gjelder Finnmark, indre Troms, kyststrøk i nordre Nordland, øysamfunn og indre strøk i Helgeland, deler av kyst- og øysamfunn i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, Indre strøk av Hordaland, Agder og Telemark, samt Østerdalen.

  Kommunene kan søke om stimuleringstilskudd en gang i året og søknad sendes til fylkesmannen etter fastsatt frist.

  Bevilgning 2011

  Det er for 2011 bevilget  ca. 122 millioner kroner til kommunal veterinærvakt. Dette er fordelt slik:

  • Tilskudd for å sikre veterinærvakt i kommunene: Ca. 105,6 millioner kroner  
  • Stimuleringstilskudd til områder med lavt dyretall og store avstander: Ca. 12,7 millioner kroner
  • Administrasjonstilskuddet til vertskommunene for å administrere kommunal veterinærvakt: Ca. 4,4 millioner kroner.

  Fordelingen av tilskudd er basert på avtalen som blir inngått mellom KS og Den norske veterinærforening annenhvert år. Avtalen regulerer inndeling i vaktområder og organisering av vakta, og dermed grunnlaget for tilskudd. Vi viser til KS sine hjemmesider for mer informasjon om fordeling av tilskuddet.

  Kontakt
  Fylkesmannen utbetaler de øremerkede tilskuddene til kommunene i januar. Henvendelser om avtalen inngått mellom KS og Den norske veterinærforening og fordeling av tilskudd, skal rettes til KS.

  Rundskriv 2/2011 omhandler fordeling av tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2011.

Kontakt