Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruks- og matforskning

Statens landbruksforvaltning er sekretariat for to forskningsstyrer: Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Til sammen utgjør dette ca. 190 mill. kroner pr. år til landbruks- og matforskning.

 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

  Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov av 26. juni 1970 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter. I 2013 er det budsjettert med inntekter på 137 mill. kroner.

  FFL skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til å fremstille nærings- og nytelsesmidler, samt fôrkorn til husdyr.

  Midlene kommer inn til FFL gjennom en forskningsavgift på landbruksprodukter, både nasjonal produksjon og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiften er i dag 0,35 prosent av brutto fakturagrunnlag for råvarer og 0,25 prosent av importverdien på importerte halvfabrikata/ferdigvarer. Det påløper en avgift på den nasjonale produksjonen når varene mottas fra produsent.

  SLF krever inn avgiften på kjøtt, egg, melk, korn, vegetabiler og honning. På importerte varer kreves avgiften inn av Tollvesenet.

  Fordeling av midlene
  Fondsmidlene brukes til finansiering av prosjekter etter åpen utlysning. I tillegg gis en andel til forskninginstituttet Nofima. Ot.prp.nr. 6 (2000-2001)  legger til grunn at landbruksforskning ved Nofima skal sikres gjennom avgiftsmidlene. Nofima mottar midlene gjennom basisbevilgning og støtte til enkeltprosjekter i åpne konkurranser med andre forskningsinstitusjoner.

  Midlene betraktes som brukerfinansiering av kollektiv art, og skal først og fremst finansiere forskning av felles karakter for en bransje eller produksjon. Resultatene skal være åpne for alle. I Ot.prp.nr 6 (2000-2001) er det lagt til grunn at de ulike sektorer i matvarekjeden som betaler forskningsavgift, skal komme rimelig ut med hensyn på fordeling av avgiftsmidlene.

  Om fondet
  Fondet forvaltes av et styre på sju personer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, med Statens landbruksforvaltning som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2012 - 31.12.2014. Styreleder er oppnevnt for ett år.

  Styret for FFL har felles møter med Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

  Det legges vekt på å få til en effektiv administrering av ordningen, både hva gjelder innkreving av avgiften og disponering av midlene. Samarbeidet med Norges forskningsråd om utlysning, søknadsbehandling og prosjektoppfølging er viktige i denne sammenheng.

  Se møteplaner, protokoller og regelverk

  Utlysningsrutiner
  Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med program i Forskningsrådet. Når midlene lyses ut i egen utlysning, nyttes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra FFL gjøres av styret. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og SLFs hjemmesider.  

 • Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

  Over jordbruksavtalen avsettes årlig midler øremerket forskning. Midlene defineres som brukerfinansiering av kollektiv art og skal bidra til å øke næringens andel av forskningsfinansieringen. I 2013 utgjør dette 53 mill. Formålet med midlene er å bidra til å dekke opp avtalepartenes behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. Avtalepartene er Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

  Om avtalemidlene
  Midlene forvaltes av et eget styre, med Statens landbruksforvaltning (SLF) som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2012 - 31.12.2014. Styreleder er oppnevnt for ett år.

  Styret har felles møter med Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt egne retningslinjer for forvaltningen av midlene.

  Se møteplaner, protokoller  og regelverk

  Fordeling av midler
  Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med program i Forskningsrådet. Det kan også gis midler til utredningsprosjekter innen midlenes prioriterte områder.

  Når midlene lyses ut i egen utlysning, nyttes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra jordbruksavtalen gjøres av styret. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og SLFs hjemmesider.  

 • FoU-midler 2014 - søknadsprosedyre 2013

  Økonomiske virkemidler til forskning og utvikling forvaltes av ulike aktører. Innen landbruks- og matsektoren legges det stor vekt på å se de ulike virkemidlene i sammenheng og sikre en helhetlig og effektiv forvaltning av de samlede FoU-midlene.

  Både FFL og JA har et tett samarbeid med Norges forskningsråd (NFR), og utlysningen i 2013 vil bli utformet i samarbeid med NFR.

  Søknadsprosedyre for FFL og JA i 2013
  Søknadsprosessen vil bestå av fire hovedsteg

  Steg 1 (Seminarer og skriftlige innspill)
  Prosessen startet med brev til landbruksnæringen i desember der styrene ber om skriftlige innspill til prioriterte forskningstema. Fristen for skriftlige innspill er 1. februar 2012. Styrene for FFL og JA vil være til stede på HFM2013 og BIOFORSK - konferansen, og der vil de få muntlige innspill om hva næringen ønsker å prioritere. Mer om seminarene, les her: Seminar 2013

  Steg 2 (vedta prioriteringer)
  På styremøtet 21. februar, vil styrene vedta forskningsprioriteringer for prosjekter med oppstart i 2014. Prioriteringene vil bli vedtatt på bakgrunn av:

  1. generelle prioriteringer for FFL og JA
  2. generelle føringer for JA fastsatt igjennom Jordbruksavtalen
  3. oppfølging av Meld. St. nr 9 (2011-2012), Velkommen til bords og Meld. St. nr 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
  4. skriftlige og muntlige innspill fra næringen

  Utlysningen vil baseres på disse prioriteringene og vil bli lagt ut på SLF og NFR sine nettsider 15. mars.

  Steg 3 (prosjektskisse)
  FFL og JA vil også i år ha en obligatorisk skisseordning, som i 2012. Fristen for å sende inn prosjektskisser vil være 3. mai. NFR og FFL/JA vil samarbeide administrativt i vurderingen av skissene. Skissen kan være på maks 2-3 sider. Mer detaljer vil stå beskrevet i utlysningen. Disse skissene vil bli vurdert på styremøtet 22. mai med relevans i forhold til prioriteringer, finansiering og samarbeidspartnere.

  Finner FFL/JA den framlagte skissen interessant/relevant i forhold til prioriteringene, gjøres vedtak på styremøtet om at styrene ser positivt på at det utarbeides en fullstendig prosjektsøknad basert på skissen. Tilbakemelding vil bli gitt søkere innen 31. mai. Det kan da skrives en fullstendig prosjektsøknad innen fristen 4. september.

  Steg 4 (Søknadsbehandling)
  Det legges stor vekt på at næringslivets kunnskapsbehov er godt dokumentert i søknaden.
  Søknaden sendes inn som en e-søknad igjennom NFR sine systemer.  Mer om denne søknadstypen kan du finne her.  Søknadsfristen er 4. september.

  På styremøtet 11 og 12. desember vil styrene for FFL og JA vurdere søknadene. NFR vil følge opp prosjektene på samme måte som for egne prosjekter, det vil si inngå kontrakt med prosjektansvarlig og følge opp framdrift, rapportering og utbetaling. SLF sender oppdragsbrev til NFR for prosjektporteføljen.

  søknadsprosedyre2012_2013_figur

  Viktige datoer

  Seminarer om prioriteringer  28. januar og 7. februar
  Styremøte FFL/JA - prioriteringer  21. februar
  Utlysing 15. mars
  Frist for levering av skisser 3. mai
  Styremøte FFL/JA - skissebehandling 22 mai
  Tilbakemelding til søkere 31. mai
  Søknadsfrist i Norges forskningsråd 4. september
 • Utlysning av midler til landbruksforskning for 2014

  Styrene for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har nå publisert årets utlysning. Det er satt av omlag 30 millioner fra FFL og JA til nye prosjekter i 2014. I tillegg vil BIONÆR lyse ut midler til landbruksforskningen.

  Utlysningen
  Styrene for FFL og JA mener at utfordringene i landbruks- og matmeldingen (Meld. St. nr 9 Landbruks- og matpolitikken) skal møtes med relevante forskningsprosjekter. Søknadene bør i hovedsak være i tråd med meldingen. Viktige temaer for årets utlysning er økt matproduksjon og verdiskapning basert på norske ressurser, råvarekvalitet, mattrygghet og helse, teknologi, biologi, forbruker og samfunn og bærekraftig og klimatilpasset landbruk.

  Nedenfor finner du mer informasjon om selve utlysningene og viktige frister.

  Landbruksnæringen og FoU-institusjoner kan søke på tre prosjekttyper:

  Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN)


  Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)


  Utredninger og forprosjekter

 • Forskningsmidler for 2013

  Styrene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har valgt ut de prosjektene som skal få tildelt midler fremover. Det er innvilget prosjektmidler for 200 millioner, av dette 52 millioner for 2013.

  Totalt kom det inn 28 søknader om kompetanseprosjekter med næringsmedvirkning (KPN-søknader) og 29 søknader om innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN-søknader). Det ble søkt prosjekter for totalt 280 mill, av dette 71 mill for 2013.

  Årets utlysning var lagt opp som en to-trinns søknadsprosess, med obligatoriske skisser. Med grunnlag i innspill fra næringsaktørene, fagmiljøene og den nye landbruksmeldingen, var temaene for utlysningen av midlene til FFL/JA:

  a) Økt matproduksjon med norske ressurser

  b) Mat, helse og forbruker

  c) Klimatilpasset, bærekraftig landbruk

  d) Råvarekvalitet og mattrygghet

  Styrene avsluttet sitt arbeid med å prioritere hvilke prosjekter som skal få innvilget sine søknader på styremøte denne uken. Endelig budsjettgodkjenning fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) må imidlertid foreligge før styrene kan gi fullstendig informasjon om hvilke prosjekter som er innvilget.

  FFL og JA samarbeider med Norges forskningsråd (NFR) i BIONÆR-programmet om den delen av årets utlysning som vedrører IPN-prosjekter. Hovedformålet er å sikre at de gode prosjektene får finansiering. BIONÆRs budsjettramme for IPN-prosjekter innen mat- og landbruk ga rom for at de fleste av de innvilgede IPN-prosjektene kunne finansieres der.

   

  Da IPN prosjektene ble finansiert i BIONÆR fikk FFL og JA rom for å kunne innvilge en større del av KPN-prosjektene innenfor gitte budsjettrammer.

  Etter at budsjettet for FFL er endelig godkjent vil forskningsstyret legge ut en fullstendig oversikt over prosjektene som er innvilget.

  Alle innvilgede og avslåtte søknader vil få utførlig skriftlig tilbakemelding i løpet av et par uker.

 • Innvilgede prosjekter 2013

  21 nye kompetanseprosjekter med næringsmedvirkning (KPN-prosjekter) av forskningsmessig høy kvalitet startes opp i 2013. De støttes med midler fra styrene Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

  Totalt kom det inn 28 søknader om KPN-prosjekter. 21 av disse ble innvilget på grunnlag av styrenes prioriteringer. Du finner dem i tabellen under. Prosjektene støttes med 31,5 mill. i 2013, og totalt 133,7 mill. for hele prosjektperioden.

  - Prosjektene vil bety mye for å styrke norsk næringsmiddelindustri og øke jordbruksproduksjonen, sier leder for forskningsstyrene, Per Harald Grue . Prosjektene har høy forskningsmessig kvalitet, og styrene er derfor veldig fornøyde med å kunne innvilge midler til hele 21 av de 28 KPN-prosjektene det ble søkt for i 2013, sier Grue.

  FFL og JA samarbeider med BIONÆR-programmet i Norges forskningsråd (NFR) om den delen av årets utlysning som vedrører innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN-prosjekter). Hovedformålet med samarbeidet er å sikre at de gode prosjektene får finansiering. BIONÆRs budsjettramme for IPN-prosjekter innen mat- og landbruk ga rom for at de fleste av de innvilgede IPN-prosjektene kunne finansieres der. Oversikt over de innvilgede IPN-prosjektene 

  Da IPN prosjektene ble finansiert i BIONÆR fikk forskningsstyrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) rom for å innvilge en større del av KPN-prosjektene innenfor sine budsjettrammer.

  Alle innvilgede og avslåtte søknader vil få utførlig skriftlig tilbakemelding i løpet av et par uker.

  Nye navn på utlysningene
  Matfondutlysningen er en fellesutlysning mellom FFL og JA. I dette ligger også at man skal se midlene i sammenheng mellom FFL og JA for å få best mulig effekt av dem. Utlysningen fra FFL og JA ble lagt ut på Norges forskningsråds hjemmeside i mars 2012 innenfor søkertypen Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN).

   

  KPN

       

  224734

  Optimal konsentrasjon av jod i fôr og melk (Jod i melk) / Optimal concentration of iodine in feed and milk

  Egil Prestløkken

  UMB

  224794

  Identification of the healthiest beef meat / Identifisering av det sunneste storfekjøttet

  Bjørg Egelandsdal

  UMB

  224819

  Incorporation of cereal and yeast dietary fibres into new innovative healthy food products / Fiber fra korn og gjær i nye innovative og sunne matprodukter

  Svein H. Knutsen

  Nofima

  224833

  Increased grain yield and improved grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley / Økt kornproduksjon og kvalitet gjennom økt resistens mot bladsykdommer hos hvete og bygg

  Morten Lillemo

  UMB

  224843

  Strategier I mjølke- og storfekjøttproduksjonen for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr

  Odd Magne harstad

  UMB

  225019

  Increased seed yield of Norwegian grown red clover (Trifolium pratense) by improved pollination by bumblebees and honeybees (‘PolliClover’) / Økt frøproduksjon fra norskprodusert rødkløver gjennom økt pollinering ved hjelp av humle og bier

  Lars T. Havstad

  Bioforsk

  225080

  An energy dynamic Norwegian greenhouse industry (VeksthusDynamikk) / Energidynamisk norsk veksthusindustri

  Hans Ragnar Gislerød

  UMB

  225148

  Improved competitiveness of Norwegian potatoes / Økt konkurranseevne for norske poteter

  Eldrid Lein Moltberg

  Bioforsk

  225232

  Smittsom jurbetennelse på frammarsj i Norge

  Hannah J Jørgensen

  VI

  225233

  Genomisk seleksjon for foreffektivitet og redusert miljøbelastning i produksjonen av mjølk.

  Theo Meuwissen

  UMB

  225240

  Oats in the prevention of metabolic syndrome / Havre mot metabolsk syndrom

  Bente Kirkhus

  Nofima

  225254

  Plant quality adapted to a modern and sustainable Norwegian strawberry and apple industry / Plantekvalitet tilpasset moderne og bærekraftig jordbær og epleproduksjon

  Anita Sønsteby

  Bioforsk

  225262

  Sustainable production of traditional and novel cured dried meat products - DryMeat / Bærekrafitg produksjon av tradisjonelle og nye tørkede kjøttprodukter

  Ingrid Camilla Claussen

  SINTEF

  225266

  Optimal beitestrategi for melkeku

  Håvard Steinshamn

  Bioforsk

  225274

  Drainage impact on ley productivity, soil physical properties, gas emission and profitability in forage production in Western Norway / Effekt av dreneringsgrad på jordfysiske forhold, arealproduktivitet, lystgassutslepp og økonomi i grovfordyrking på Vestlandet

  Samson Øpstad

  BIOFORSK

  225305

  High-value products from low-grade by-products of animal and marine origin: process monitoring of industrial enzymatic protein hydrolysis / Produkter med høy verdi fra restråstoff av animalsk og marin opprinnelse: optimale prossesser for enzymatisk protein hydrolyse

  Nils Kristian Afseth

  Nofima

  225332

  Sopp og mykotoksiner i grisenes fôr og miljø- konsekvenser for helse og velferd, grenseverdier og mulige tiltak

  Silvio Uhlig

  VI

  225353

  FåreBygg: Enkle driftsbygninger i norsk sauehold - konsekvenser for helse, velferd, produksjon og økonomi

  Randi Oppermann

  NVH

  225165

  Emerging antimicrobial resistance in the food chain: Epidemiology and preventive measures against ESBL producing E. coli / Økende antimikrobiell resistens i næringskjeden: Epidemiologi og forebyggende tiltak mot ESBL produserende E. coli

  Marianne Sunde

  VI

  224771

  Hvordan begrense de mest tapsbringende infeksjonene hos storfe i Norge? En studie av bovint respiratorisk syncytial virus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV)

  Maria Stokstad

  NVH

  225173

  Genome-based improvement of bovine milk fat composition / Genombasert endring av melkefettets sammensetning hos storfe

  Sigbjørn Lien

  UMB

 • Innspill om forskningsbehov for prosjekter i 2014

  Styrene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) ønsker i forkant av utlysningen av forskningsmidler for 2014 innspill fra landbruksnæringen og avtalepartene på deres forskningsbehov. Politiske målsettinger i Meld. St. nr. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken er viktig i utforming av utlysningen slik at målsetningene møtes med relevante forskningsprosjekter.

  Styrene for FFL og JA inviterer med dette næringsaktørene til å komme med innspill til hvilke temaer/områder som skal inngå i utlysningen av midler til forskning for 2014. Invitasjonen omfatter både invitasjon til skriftlige innspill og til å komme på arenaer der styrene ønsker å skape møteplasser mellom næring og FoU-institusjoner. FoU-institusjonene og forskningsforvaltnings innspill bør kanaliseres igjennom næringsaktører. Nedenfor er det en liste over hvem som har fått skriftlige invitasjonen. Spre informasjonen videre dersom det er aktuelt.

  Skriftlige innspill
  Fristen for skriftlige innspill var 1.2.2013. Klikk her for å se en oversikt over innspillene.

  Muntlige innspill på seminarer/areanaer
  I 2013 var det flere relevante møteplasser som styrene var tilstede på istedenfor å arrangere ett eget arbeidsseminar, slik det ble gjort i 2012. Styrene var tilstede på følgende arenaer:

  a)    HMF2013 29. januar  (Husdyrforskermøtet 2013) Møtebok fra HMF2013

  b)     BIOFORSK 2013 7. februar

  FFL og JA hadde egne seanser på disse møteplassene. Klikk her for å se en oversikt over innspillene.

  Prosessen

  Neste steg var at styrene for FFL og JA på styremøte 21. februar, vedtok hvilke prioriteringer som skulle inngå i utlysningen av forskningsmidler. Utlysningen ble lagt ut så raskt som mulig etter styremøtet. Prosedyren vil bli tilnærmet lik slik den var i 2012, dvs. med en obligatorisk skisserunde med påfølgende invitasjon til innsendelse av fullstendig søknad.

  Oversikt over hvilke aktører som har mottatt invitasjonen:

   

  • Bioforsk
  • Nofima AS
  • Norges Veterinærhøgskole
  • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  • Norsk institutt for skog og landskap
  • Norsk senter for bygdeforskning
  • Universitetet for miljø- og biovitenskap
  • Veterinærinstituttet
  • Animalia
  • BAMA Gruppen AS
  • Biologisk-Dynamisk Forening
  • Felleskjøpet fòrutvikling
  • Fjordland
  • Frukt- og grønnsaksgrossistenes Servicekontor
  • Frukt-og bærrådgivningen Øst
  • Gartnerhallen SA
  • GENO
  • Graminor ved/Bjørke Forsøksgård
  • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
  • HANEN
  • HOFF SA
  • Honningcentralen
  • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
  • Landbrukets HMS-tjeneste
  • Mills DA
  • NHO Mat og Drikke
  • NHO Mat og Landbruk
  • Norges BirøkterlagNorges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Norsk Gardsost
  • Norsk Gartnerforbund
  • Norsk Landbruksrådgiving
  • Norsk Landbrukssamvirke
  • Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund
  • Norsk Sau og Geit
  • Norsvin
  • Nortura SA
  • NTP – Food for Life ved/Nofima Mat
  • Oikos
  • Prima Jæren
  • SpermVital AS
  • Stiftelsen KSL Matmerk
  • Tine FoU
  • Tine SA
  • TYR
 • Innspillseminar på Bioforsk 2013

  I anledning Bioforsk-konferansen den 6. og 7. februar 2013, inviterte Styrene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) til innspillseminar om forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for disse to forskningsstyrene som til sammen bevilger ca. 170 mill. kroner pr. år til landbruks- og matforskning.

  Hensikten var å få innspill fra landbruksnæringen og avtalepartene på deres forskningsbehov i forkant av utlysningen av forskningsmidler.

  Agenda og presentasjoner:

  Del I
  Møteleder: Camilla Kielland, Statens landbruksforvaltning


  Del II
  Møteleder: Camilla Kielland, Statens landbruksforvaltning


  Del III
  Møteleder: Kari Kolstad, Statens landbruksforvaltning

   

Kontakt