Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Marked og pris - frukt, grønt og potet

Gulrøtter og blomkål

Statens landbruksforvaltning skal drive pris- og markedsovervåking langs hele verdikjeden, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skal bidra til et godt fungerende importvern og oppfyllelse av de internasjonale plikter og rettigheter Norge har.

 • Markeds- og prisinformasjon

  SLF har ansvar for prisnoteringen på grøntsektoren og har et ansvar for å overvåke at markedsprisene for jordbruksvarer ikke overstiger jordbruksavtalens målpriser.

  SLF har ansvaret for å foreta ukentlige prisnoteringer for poteter, frukt- og grønnsaker, slik at jordbruksavtalens intensjoner blir fulgt opp. Dette er fordi det på denne sektoren ikke er operative markedsregulatorer som på korn-, kjøtt-, egg- og melkesektoren. Det hentes inn data fra de største markedsaktørene hver tirsdag, som er noteringsdag. Disse bearbei­des og sammenstilles til veide gjennomsnittlige produsentpriser, såkalte noteringspriser, som settes i forhold til målprisene.

  Tallgrunnlaget blir videre brukt som grunnlag for eventuell administrering av tollvernet på grøntsektoren. For produkter som ikke omfattes av målprissystemet utarbeides tilsvarende veide produsentpriser. Det er alltid en viss variasjon i prisene, og noteringen blir en veid middelpris. I dette arbeidet er det behov for å ha oversikt over varetilgang og prognoser, og SLF spiller en sentral rolle.

   SLF sammenstiller materiale fra ulike markedsaktører for å gi informasjon til bønder, grossister, aviser og andre interesserte. SLF som noteringsansvarlig orienterer også ukentlig om markedssituasjonen, med hovedvekt på norsk produksjon.

 • Målprissystemet for frukt, grønt og potet

  Det avtales målpriser på ulike varer og varegrupper av jordbruksprodukter i den årlige jordbruksavtalen

  Reguleringsordningen for import av de såkalte § 4 - varene (poter, frukt og grønnsaker) i Jordbruksavtalen har vært i bruk siden 1958. Reglene for importbeskyttelse ble endret fra og med 1. januar 1995, da den nye GATT-avtalen trådte i kraft. Denne avtalen tillater import hele året, men i fastsatte regule­ringsperioder, som samsvarer med normal salgssesong for norskproduserte varer. Dermed vil den norske produksjonen være beskyttet i form av høyere toll enn ellers i året.

  Hovedprinsippet er at den norske produksjonen av de vareslag som inngår i målprisordningen, skal ha tollbeskyttelse som beskrevet over. Det vil imidlertid bli utløst import med nedsatt toll dersom noteringsprisenoverskrider vedkommende vares øvre prisgrense i to uker på rad. Den praktiske gjennomføringen av importordningen ligger til SLF.

  Ved de årlige justeringer er det målprisene som eventuelt endres. Øvre prisgrense er fastsatt til å ligge 12 prosent over de vedtatte målpriser.

Kontakt

Siste nyheter