Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Markedsregulering hagebruk

Markedsregulering i hagebrukssektoren har som formål å sikre produsenter stabil avsetning og stabile priser i tråd med jordbruksavtalens bestemmelser. Samtidig skal den sikre en stabil forsyning av varer i alle forbruksområder til en tilnærmet lik pris.

 • Om markedsreguleringen

  Markedsreguleringen består av:

  • avsetningstiltak
  • faglige tiltak
  • opplysningsvirksomhet

  Avsetningstiltak er strakstiltak som iverksettes for å regulere markedet, mens faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er tiltak av forebyggende og mer langsiktig karakter. 

  Markedsreguleringen blir i hovedsak finansiert over bevilgninger i jordbruksavtalens punkt 4.3, Avsetningstiltak, gjennom ordningene Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk og Avsetningstiltak for hagebruk og potet.

  MARKEDSTILTAK_SKJEMATISK

 • Avsetningstiltak

  Avsetningstiltakene skal bidra til at produsentene kan oppnå målpris i markedet. Avsetningstiltakene i hagebrukssektoren er:

  • Reguleringslagring av epler
  • Fabrikklevering av epler
  • Levering av matpoteter til fabrikk / fôr

  Det er kun godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter som kan delta i gjennomføringen av avsetningstiltak for matpoteter og ta imot reguleringspoteter fra primærprodusent, jf. forskrift.

  Ordningen med tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter utgjør også et avsetningstiltak. Formålet med ordningen er å styrke produsentmiljøene og bedre forutsetningene for å få avsatt produktene fra potet- og grønnsaksprodusentene, se ordningens forskrift.

 • Opplysningsarbeid / faglige tiltak

  Formålet med tilskudd til opplysningsarbeid / faglige tiltak er å stimulere til økt totalforbruk av norske grøntprodukter.  Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har en sentral plass i opplysningsvirksomheten.

  Bruken av midler over jordbruksavtalen til opplysningsarbeid / faglige tiltak knyttet til frukt, grønnsaker og matpotet skal bidra til profilering av norske kvalitetsprodukter.

  Mer detaljert oversikt over markedsreguleringen framgår av Årsmelding fra Omsetningsrådet.

Kontakt

Siste nyheter