Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd frukt og grønt

Plommer

Tilskuddene skal stimulere til kvalitetsproduksjon og ordnede omsetningsforhold. Foretak kan søke om distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker (iberegnet salat på friland) og distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge. Tilskudd kan gis til produksjoner av klasse I eller bedre, og må være levert til omsetningsledd godkjent av Statens landbruksforvaltning.

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd til grønt- og potetproduksjon.

 • Distrikts- og kvalitetstilskudd frukt, bær og grønnsaker

  Grunnlaget for distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker er produkter som er levert i perioden 1. januar - 31. desember året før utbetalingsåret. Det er en forutsetning for utbetaling at kvantumet i  årsoppgaven fra omsetningsledd samsvarer med, eller er større en,n kvantumet i søknaden.

  Distrikts- og kvalitetstilskuddet differensieres mellom grupper av produkter og soner og er satt lik null over maksimalt kvantum for den enkelte produktgruppe. Tilskuddet avgrenses av et maksimalt beløp pr. foretak. Ved ulike satser innenfor en produktgruppe med felles maksimalkvantumsavgrensing, prioriteres produkter med høyeste sats først ved tilskuddsutbetalingen.

  Foretak som søker om distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker, og som samlet leverer under følgende minstekvantum, er ikke tilskuddsberettiget:

  Produkt

  Minstekvantum

  Frukt

  2 000 kg

  Bær

  1 000 kg

  Samlet for tomat og slangeagurk

  2 000 kg

  Salat

  5 000 stk

  Vilkårene for å kunne motta tilskudd til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 6.

  Søknadsskjema er felles med søknadsskjema for øvrige produksjonstilskudd, der søknadsfristen er 20. januar. Søknadsskjema sendes ut i desember til alle foretak som er godkjente for produksjonstilskudd pr. 20. august.

 • Distriktstilskudd potet i Nord-Norge

  Grunnlaget for distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge er poteter som er levert i perioden 1. januar - 31. desember året før utbetalingsåret. Det er en forutsetning for utbetaling at kvantumet i årsoppgaven fra omsetningsledd samsvarer med, eller er større enn, kvantumet i søknaden.

  Sats
  Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge er gitt med en sats på kr 1,00 pr. kg matpotet.

  Vilkårene for å kunne motta tilskudd til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 6.

  Søknadsskjema er felles med søknadsskjema for øvrige produksjonstilskudd, der søknadsfristen er 20. januar. Søknadsskjema sendes ut i desember til alle foretak som er godkjente for produksjonstilskudd pr. 20. august.

 • Tilskudd til fruktlager

  Formålet med tilskudd til fruktlager er å fremme et forpliktende samarbeid om felles lagring, sortering, pakking og omsetning av frukt.

  Tilskudd til fruktlager kan gis til godkjente fruktlagre. I grunnlaget for fordeling av midlene skal det tas med de mengder frukt som lageret har mottatt fra tilsluttede foretak (produsenter). Den totale tilskuddsrammen fordeles på de godkjente fruktlagre proporsjonalt etter mottatt fruktmengde i gjennomsnitt for de tre siste år, inkludert søknadsåret.

  Søknadsfrist 15. februar.

 • Godkjente omsetningsledd

  Formålet med godkjenning av omsetningsledd er å stimulere til kvalitetsproduksjon og ordnede omsetningsforhold.

  Søknadsfrist for godkjenning av nye omsetningsledd er 1. juni det aktuelle året.

  Omsetningsleddet må sende inn revisorbekreftede årsoppgaver innen 15. februar. Årsoppgavene skal sendes inn på elektronisk lesbart medium til Statens landbruksforvaltning. Revisjons- og kontrollskjemaet som sendes inn skal bekrefte antall foretak og totalmengde som er på den elektroniske årsoppgaven.

 • Epler og pærer til pressing

  Distrikts- og kvalitetstilskudd frukt og grønt er utvidet til å omfatte epler og pærer til pressing. Det gis kr 1,53 per kg frukt brukt til dette formålet i 2011. Det er ikke krav om at frukten skal tilfredsstille klasse 1. Det er heller ikke kvantumsavgrensing per produsent. Tilskuddet gis til produsenter som selger frukten til andre for pressing eller som presser egen frukt. Solgt kvantum til pressing blir kontrollert mot omsetningsoppgaver fra godkjente omsetningsledd. Eget kvantum brukt til pressing må ved kontroll kunne dokumenteres ved attestasjon fra revisor eller autorisert regnskapsfører. SLF kan i de tilfeller det brukes frukt av egen avling til pressing, kreve framlagt omsetningsoppgaver over solgt saft som en del av kontrollgrunnlaget.

  Det blir en ekstra søknadsomgang for godkjenning av omsetningsledd som bare kjøper og presser frukt for denne ordningen. Videre kan jordbruksforetak godkjennes som omsetningsledd for epler og pærer til press etter forskrift 1. juli 2002 nr. 778 om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd. Bestemmelsene omfatter både press av egen frukt og epler og pærer fra andre jordbruksforetak.

  I 2011 er frist for innsending av  søknadsskjema for godkjenning av omsetningsledd 20. august. Søknaden skal sendes til SLF.

  Søknadsfrist for godkjenning av nye omsetningsledd er 1. juni.

 • Tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninge...

  Formålet med ordningen er å styrke produsentmiljøene og bedre forutsetningene for å få avsatt produktene for potet- og grønnsaksprodusentene.

  Se forskrift 2004-12-21 nr. 1745: Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter.

 • Prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit

  Formålet med ordningen er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter.

   Se forskrift: FOR 2004-12-21 nr. 1745 Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit

Kontakt

 • Tilskudd frukt og grønt. Fruktlagertilskudd. Finn WallandTelefon: 24131049
 • Markedsregulering grønt Bjørn SkjeppeTelefon: 24131152

Frister

  Siste nyheter

  Lenker