Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Husdyrkonsesjon

Fornøyd gris

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar all svine- og fjørfeproduksjon. Ordninga skal leggje til rette for spreiing av svine- og fjørfeproduksjonen på fleire einingar ved å regulere produksjonsomfanget hjå den einskilde produsent.

 • Søknad om omlegging av svine- og fjørfeproduksjon

  Med omlegging menes overgang fra produksjon av et konsesjonsregulert dyreslag til et annet. Ved omlegging betraktes alle former for svineproduksjon som én produksjon.

  Det kan etter søknad gis tillatelse til omlegging av produksjonen fra fjørfehold til svineproduksjon, fra svineproduksjon til fjørfehold eller omlegging innenfor fjørfeproduksjon. Søknadsplikten gjelder kun for produsenter som har konsesjon. Konsesjonen skal ikke utvides ved omlegging av produksjonen.

  Søknad om omlegging skal sendes kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

  • Skjemaer

   • SLF-808Omlegging av produksjonen for svine- og fjørfeproduksjon

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Søknad om unntak fra konsesjonsplikt

  Ved overtagelse av eiendom en har odelsrett til, samt ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap, er det mulig å søke om unntak fra konsesjonsplikten.

  Ved overtagelse av eiendom en har odelsrett til, kan en søke om å videreføre produksjonen som er etablert på denne eiendommen, til tross for at en har etablert produksjon på en annen eiendom fra før. Det er en forutsetning at produksjonen på den andre eiendommen har vært drevet i minst ti år for at en slik søknad skal kunne innvilges. Det kan søkes om dispensasjon fra tiårskravet, men denne dispensasjonsadgangen er snever.

  Personer som driver hver sin svine- eller fjørfeproduksjon og som inngår ekteskap eller samboerskap, kan søke om å fortsette driften av begge produksjonene på sine respektive eiendommer. Det er en forutsetning at produksjonen på de respektive eiendommene har vært drevet i minst tre år før ekteskap/samboerskap inngås for at en slik søknad skal kunne innvilges.

  Søknad om unntak fra konsesjonsplikten skal sendes kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

 • Søknad om konsesjon

  En konsesjon er en rett til å produsere et gitt antall konsesjonsenheter over den konsesjonsfrie grensen. Det må søkes om konsesjon, og konsesjonen tilhører alltid et bestemt gårds- og bruksnummer.

  Konsesjon kan gis dersom søkeren overtar eller leier anlegg med konsesjonsregulert produksjon, eller dersom purkering etableres. I tillegg er det mulig å innvilge konsesjon i særlige tilfeller. Denne hjemmelen kan imidlertid kun benyttes der behovet for konsesjon er tungtveiende eller sjeldent forekommende, f.eks. ved sykdom i besetningen eller brann.

  Søknad om konsesjon skal sendes kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

  Konsesjonen faller bort dersom det de ti siste årene ikke har vært ervervsmessig produksjon av svin eller fjørfe på det gårds- og bruksnummeret som konsesjonen tilligger.

  • Skjemaer

   • SLF-809Konsesjon for svine- og fjørfeproduksjon

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
   • SLF-807Konsesjon for purkering

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Opplysningplikt og kontroll

  Fylkesmannen er ansvarlig for å kontrollere at husydrkonsesjonsregelverket overholdes. Ved produksjon over konsesjonsfri grense eller innvilget konsesjon skal det reageres. Det er utviklet egne rapporter i Landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB) som skal hjelpe Fylkesmannen i dette arbeidet.

  Produsenten på sin side har opplysningplikt. Opplysningsplikten inntrer etter pålegg fra Fylkesmannen og omfatter blant annet opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd, ligningsoppgaver, gårdsregnskap, bokføring og avregninger. I tillegg kan Fylkesmannen kreve tilgang til anlegget der det drives svine- eller fjørfeproduksjon.

  Konsesjonsplikt utløses dersom produsenten etter pålegg fra Fylkesmannen ikke kan synliggjøre at det produseres i henhold til regelverket. En slik omvendt bevisbyrde skal kun benyttes av forvaltningen når det foreligger konkrete mistanker om drift i strid med loven.

 • Om husdyrkonsesjon

  Husdyrkonsesjonsregelverket setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe det er anledning til å ha. Slaktegris, slaktekylling og kalkun reguleres som omsatte og slaktede dyr, mens avlspurker og høner reguleres som innsatte dyr. Grensene som viser hvor stor produksjon det er lovlig å ha uten konsesjon er gjengitt i tabellen under.

  Gjeldende grenser for produksjon uten konsesjon:

  Dyreslag Konsesjonsgrenser
  Slaktekylling 120 000 omsatte/slaktede dyr
  Kalkun 30 000 omsatte/slaktede dyr
  Høner 7 500 innsatte dyr
  Avlspurker 105 innsatte dyr
  Slaktegris 2 100 omsatte/slaktede dyr
  Purkeringer

  53 avlspurker eller 2 100 omsatte/slaktede slaktegriser i satelitt

  For nav i purkeringer kan det innvilges konsesjon for inntil 450 insatte avlspurker

  For å ha en felles enhet på produksjonsomfang for all konsesjonsregulert produksjon regnes antall dyr om til antall konsesjonsenheter ved hjelp av fastsatte forholdstall pr. dyreslag. Felles konsesjonsfri grense er på 2.100 konsesjonsenheter.

  Ved produksjon utover den konsesjonsfrie grensen eller innvilget konsesjon, skal det betales en standardisert erstatning for det antall dyr som er produsert ulovlig. Det er imidlertid mulig å overstige den konsesjonsfrie grensen eller innvilget konsesjon med inntil 15 % ett år, mot tilsvarende reduksjon i produksjonen det påfølgende året. Denne regelen gjelder fra det året produksjonen går over konsesjonsfri grense eller innvilget konsesjon. Er det levert mer enn 15 % over grensen ett år skal det reageres umiddelbart mot den prosentandelen som overstiger 15 %.

  All produksjon av konsesjonsregulerte dyreslag på en eiendom sees samlet. Dette betyr at det ikke er anledning til å produsere mer enn 2.100 konsesjonsenheter pr. eiendom dersom det ikke er innvilget konsesjon for eiendommen. Videre er det ikke tillatt at ett eller flere foretak med konsesjonsregulert produksjon har eierinteresser eller økonomiske interesser i hverandres produksjoner dersom det samlede produksjonsomfanget overstiger den konsesjonsfrie grensen eller innvilget konsesjon. Med økonomiske interesser menes at to eller flere samarbeider så tett at de anses å ha økonomisk gevinst eller fordeler i produksjonen gjennom samarbeidet.

  Det formelle grunnlaget for ordningen er lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen og forskrift 1. april 2004 nr. 611 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Det finnes utfyllende kommentarer til lov og forskrift i rundskriv 15/2010.

Kontakt

Siste nyheter