Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Markedsregulering av kjøtt og egg

Hovedformålet med markedsreguleringen er å balansere tilførselen av jordbruksråvarer til markedet gjennom ulike tiltak. Kostnadene fordeles på all produksjon gjennom avgiftsbelegging. Avgiften (Omsetningsavgift) betales av primærprodusentene når de selger varene sine, og går inn i et fond. Tiltakene administreres av Omsetningsrådet, hvor Statens landbruksforvaltning har sekretariatsfunksjon.

 • Markedsregulering av kjøtt

  Markedsreguleringen av kjøtt av svin og sau/lam har som formål å sikre primærprodusentene stabil avsetning og stabile priser i tråd med jordbruksavtalens bestemmelser. Samtidig skal den sikre en stabil forsyning av varer i alle forbruksområder til en tilnærmet lik pris. Markedsregulering av kjøtt av storfe har som formål å sikre et balansert marked i tråd med gjeldende landbrukspolitikk. Markedsreguleringen utøves gjennom ulike tiltak i markedet, og finansieres over omsetningsavgiften. Tiltakene administreres av Omsetningsrådet, hvor Statens landbruksforvaltning har sekretariatsfunksjon.

  Markedsreguleringen av kjøtt består av avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Avsetningstiltak er strakstiltak som iverksettes for å regulere markedet, mens faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er tiltak av forebyggende og mer langsiktig karakter.

  MARKEDSTILTAK_SKJEMATISK

  Nortura SA er markedsregulator i kjøttsektoren. Markedsregulator har den utøvende funksjonen i markedsreguleringen, gjennom å foreslå og gjennomføre reguleringstiltak. Dette skjer i samsvar med regelverket som er fastsatt og forvaltes av Omsetningsrådet. Markedsregulator får dekning for kostnadene ved de enkelte tiltakene i henhold til regelverket.

  Markedsreguleringen blir finansiert av omsetningsavgiften, som innbetales av bøndene ved levering av produktene. Satser for de enkelte produktene fastsettes av Omsetningsrådet for hvert kalenderår. Formålet med bruk av midler er å fremme omsetningen av varer som hører inn under omsetningsloven.

  Avsetningstiltak

  Avsetningstiltakene er basert på:

  Retningslinje for markedsregulering av kjøtt

  Nortura står for administrasjon og iverksetting av tiltakene. I henhold til retningslinjene inngår følgende avsetningstiltak:

  • Fordeling innenlands av fersk vare
  • Innfrysing og fryselagring av kjøtt
  • Innenlandske leveringer med mulighet for frysefradrag av fryselagret helt slakt
  • Levering av kjøtt til norske transittlagre, skip i utenriksfart, oljeplattformer og Svalbard
  • Eksportlevering av kjøtt  

  Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

  Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er basert på Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Faglige tiltak rettes i hovedsak mot industrien og produsentene, mens opplysningsvirksomheten har forbrukerne som målgruppe.

  I henhold til retningslinjene kan det ytes tilskudd til følgende tiltak:

  • Reklame og salgsfremmende tiltak som tar sikte på å påvirke etterspørselen. For eksempel forbrukeropplysning, varedemonstrasjoner, forhandlerpåvirkning og lignende.
  • Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent, dvs. veiledning av produsent om produksjon av kvalitetsvarer, varebehandling og markedsforhold.
  • Forsøksvirksomhet og forskning med mål om å fremme kvalitetsproduksjon, bedre varebehandling eller økt varesalg.
  • Administrasjonsutgifter i forbindelse med administrasjon av faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Gjelder i første rekke markedsregulatorene innen de enkelte produktgruppene.
  • Andel av kontingent til Norsk Landbrukssamvirke (statistikk, prognoser, etc.).
  • Andre tiltak som tilfredsstiller omsetningslovens formålsparagraf.

  Over faglige tiltak for kjøtt gis det tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid i regi av avlsorganisasjonene og andre, samt til Animalia. Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøttproduksjon, og arbeidet langs hele verdikjeden fra avl og dyrehelse, via dyretransport og slakting til skjæring, foredling og prosess.    

  Over opplysningsvirksomhet for kjøtt gis det tilskudd til Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK). OEK sin oppgave er å drive forbrukerrettet, merkenøytral opplysnings- og informasjonsvirksomhet om egg og kjøtt. Virksomheten finansieres i sin helhet av midler fra omsetningsavgiften. Det gis også tilskudd til opplysningsvirksomhet i regi av KSL Matmerk.

 • Markedsregulering av egg

  Markedsreguleringen av egg har som formål å sikre produsentene stabil avsetning og stabile priser i tråd med jordbruksavtalens bestemmelser. Samtidig skal den sikre en stabil forsyning av varer i alle forbruksområder til en tilnærmet lik pris. Markedsreguleringen utøves gjennom ulike tiltak i markedet, og finansieres over omsetningsavgiften for egg. Tiltakene administreres av Omsetningsrådet, hvor Statens landbruksforvaltning har sekretariatsfunksjon.

  Markedsreguleringen av egg består av avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Avsetningstiltak er strakstiltak som iverksettes for å regulere markedet, mens faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er tiltak av forebyggende og mer langsiktig karakter.

  Nortura SA er markedsregulator i eggsektoren. Markedsregulator har den utøvende funksjonen i markedsreguleringen, gjennom å foreslå og gjennomføre reguleringstiltak. Dette skjer i samsvar med regelverket som er fastsatt og forvaltes av Omsetningsrådet. Markedsregulator får dekning for kostnadene ved de enkelte tiltakene i henhold til regelverket.

  Markedsreguleringen blir finansiert av omsetningsavgiften, som innbetales av bøndene ved levering av produktene. Satser for de enkelte produktene fastsettes av Landbruks- og matdepartementet etter forslag fra Omsetningsrådet. Formålet er å fremme omsetningen av varer som hører inn under omsetningsloven.

  Avsetningstiltak

  Avsetningstiltakene er basert på Retningslinjer for gjennomføring av markedsregulering for egg. Nortura SA står for administrasjon og iverksetting av tiltakene. I henhold til retningslinjene inngår blant annet følgende avsetningstiltak:

  • Kjølelagring av egg og eggprodukter og fryselagring av eggprodukter.
  • Priskompensasjon ved innenlandsk produksjon av skilleprodukter (plomme og hvite) basert på norskproduserte skallegg.
  • Eksport av egg og eggprodukter.
  • Levering av egg og eggprodukter til skip i utenriksfart og fangst og fiske i fjerne farvann, til oljeplattformer og til Svalbard (spesialmarkeder).

  Eventuelle andre avsetningstiltak innenlands etter forhåndsgodkjennelse av Omsetningsrådets arbeidsutvalg i det enkelte tilfelle. 

  Det har også vært benyttet produksjonsregulerende tiltak som førtidsslakting og utsettelse av innsettingstidspunkt for verpehøns. 

  Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

  Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er basert på Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Faglige tiltak rettes i hovedsak mot produsentene og industrien, mens opplysningsvirksomheten har forbrukerne som målgruppe. I henhold til retningslinjene kan det ytes tilskudd til følgende tiltak:

  • Reklame og salgsfremmende tiltak som tar sikte på å påvirke etterspørselen. For eksempel forbrukeropplysning, varedemonstrasjoner, forhandlerpåvirkning og lignende.
  • Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent, dvs. veiledning av produsent om produksjon av kvalitetsvarer, varebehandling og markedsforhold.
  • Forsøksvirksomhet og forskning med mål om å fremme kvalitetsproduksjon, bedre varebehandling eller økt varesalg.
  • Administrasjonsutgifter ifm. administrasjon av faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Gjelder i første rekke markedsregulatorene innen de enkelte produktgruppene.
  • Andel av kontingent til Norsk Landbrukssamvirke (statistikk, prognoser, etc.).
  • Andre tiltak som tilfredsstiller omsetningslovens formålsparagraf.

  Over faglige tiltak for egg gis det tilskudd til Animalia. Animalia driver faglig opplysningsvirksomhet overfor produsenter og bransjen som helhet. Hovedområdene for aktiviteten er dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.

  Opplysningsvirksomhet for egg drives av Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK). Deres oppgave er å drive forbrukerrettet, merkenøytral opplysnings- og reklamevirksomhet om egg og kjøtt. Virksomheten finansieres i sin helhet av midler fra omsetningsavgiften. Det gis også til tilskudd til opplysningsvirksomhet i regi av KSL Matmerk.

 • Markedsregulering av fjørfekjøtt

  Markedsregulering av fjørfekjøtt har som formål å fremme omsetningen av fjørfekjøtt. Markedsreguleringen utøves gjennom ulike tiltak i markedet, og finansieres over omsetningsavgiften for fjørfekjøtt. Tiltakene administreres av Omsetningsrådet, hvor Statens landbruksforvaltning har sekretariatsfunksjon.

  Markedsreguleringen av fjørfekjøtt består av faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

  Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er basert på Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Faglige tiltak rettes i hovedsak mot produsentene og industrien, mens opplysningsvirksomheten har forbrukerne som målgruppe. I henhold til retningslinjene kan det ytes tilskudd til følgende tiltak:

  • Reklame og salgsfremmende tiltak som tar sikte på å påvirke etterspørselen. For eksempel forbrukeropplysning, varedemonstrasjoner, forhandlerpåvirkning og lignende.
  • Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent, dvs. veiledning av produsent om produksjon av kvalitetsvarer, varebehandling og markedsforhold.
  • Forsøksvirksomhet og forskning med mål om å fremme kvalitetsproduksjon, bedre varebehandling eller økt varesalg.
  • Administrasjonsutgifter ifm. administrasjon av faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Gjelder i første rekke markedsregulatorene innen de enkelte produktgruppene.
  • Andel av kontingent til Norsk Landbrukssamvirke (statistikk, prognoser, etc.).
  • Andre tiltak som tilfredsstiller omsetningslovens formålsparagraf.

  Over faglige tiltak for fjørfekjøtt gis det tilskudd til Animalia. Animalia driver faglig opplysningsvirksomhet overfor produsenter og bransjen som helhet. Hovedområdene for aktiviteten er dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.

  Opplysningsvirksomhet for fjørfekjøtt drives av Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK). Deres oppgave er å drive forbrukerrettet, merkenøytral opplysnings- og reklamevirksomhet om egg og kjøtt. Virksomheten finansieres i sin helhet av midler fra omsetningsavgiften. Det gis også til tilskudd til opplysningsvirksomhet i regi av KSL Matmerk.