Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd kjøtt og egg

Storfeslakt.

Statens landbruksforvaltning forvalter tilskudd til kjøtt- og fjørfeproduksjon. Tilskuddene til kjøttproduksjon og distriktstilskudd for fjørfeslakt utbetales månedlig via slakterier til foretak med kjøtt- og fjørfeproduksjon. Tilskuddet til innfrakt av slaktedyr utbetales til slakteriene og eggpakkeriene.

 • Grunn- og distriktstilskudd kjøtt

  Grunnlaget for grunn- og distriktstilskudd til kjøttproduksjon er antall kg omsettelig kjøtt levert til slakteri, inkludert momsfri retur eller leieslakt. Tilskuddene har ulike satser fordelt på dyreslag. 

  Satsen for grunntilskudd er lik over hele landet, mens satsene for distriktstilskudd er differensiert med ulike satser i geografiske soner fra 1 til 5. Soneinndelingen er beskrevet i vedlegg 3 til jordbruksavtalen. Sonegrensene er synliggjort i digitale kart, se lenke.

  Formålet med grunntilskuddet er å medvirke til å nå mål for inntekts- og produksjonsutvikling i kjøttproduksjonen som ikke i tilstrekkelig grad kan sikres gjennom markedspris. Grunntilskuddet skal også gi rimeligere kjøtt og foredlede kjøttprodukter til forbrukeren. Grunntilskuddet blir bare gitt til slakt av sau/lam og geit/kje.

  Formålet med distriktstilskuddene er å bidra til en inntekts- og produksjonsutvikling i kjøttproduksjonen som fører til muligheten for å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene, gjennom å jevne ut forskjeller i lønn i produksjonen.

 • Sonegrenser distriktstilskudd kjøtt

  Landet delt inn i fem soner. Differensiering av tilskudd på bakgrunn av sonetilhørighet skal bidra til å jevne ut ulikheter i lønnsomheten i kjøttproduksjonen. Grunnlaget for soneinnplasseringen er kriterier som vekstforhold, klima, infrastruktur, avstander og arrondering. Eksempelvis har fjellbygder og store deler av Nord-Norge soner med høyere tilskudd enn flatbygdene på Østlandet.

  Distriktstilskudd kjøtt utbetales til kjøttproduksjon som er plassert i sone 2–5. Det utbetales ikke tilskudd til sone 1.

 • Innfrakttilskudd på slakt

  Innfrakttilskudd på slakt skal dekke deler av kostnadene ved transport av slaktedyr fra produsent til godkjent slakteri. Ordningen omfatter gris, storfe og småfe. Tilskuddet utbetales til slakteriene etter søknad. Alle slakterier som er godkjent av Mattilsynet kan ta del i ordningen.

  For 2010 er den gjennomsnittlige satsen for innfrakttilskudd 0,315 kroner per kilo kjøtt.

 • Godkjente små slakterier

  Jfr. jordbruksavtalen 2007 skal klassifisering skje ved offentlig godkjent slakteri og av godkjent klassifisør. Slakterier som slakter inntil 1200 sau/lam pr. år defineres som mindre slakterier. Produsenter som leverer lam til slike godkjente slakterier kan motta tilskudd til husdyr for lammeslakt, også om slakta ikke er klassifisert av godkjent klassifisør. Tilskuddet gis i slike tilfeller etter en sats tilsvarende gjennomsnittlig klassifisering ved den aktuelle søknadsomgangen.

  Liste over slakterier som slakter mindre enn 1200 sau og lam pr. år hvor det ikke kreves offentlig godkjent klassifisør for at produsenter skal få utbetalt kvalitetstilskudd lam:

  • Berg Gård, Kjelvikveien 71, 7670 Kjerknesvågen
  • DalPro AS, Hammerstaddalen, 7250 Melandsjø
  • Gammelstu Stai Gård, Imsroa, 2480 Koppang
  • Hafjell Mat AS, 2636 Øyer
  • Hurran Villsau, 7263 Hamarvik
  • Kystlam AS, Yttersund, 7900 Rørvik 
  • Nesseby Villsauprodukter BA, 9840 Varangerbotn
  • Prugelhei Gård AS, Plurheiveien 76, 8615 Skonseng
  • Stad Gard Sandvik AS, Sandvik, 6750 Stadlandet
  • Sylte Gårdsslakteri AS, 650 Surnadal
  • T. Brovold AS, Storgt. 23, 2335 Stange
  • Tømmernes Slakteri, Handelshuset Ove AS, 9156 Storslett
  • Vikja AS, 6893 Vik i Sogn
  • Vinje Slakteri DA, Kingland, 3890 Vinje  
  • Voss Gardsslakteri AS, Selheim, 5700 Voss 
  • Værneskjøtt BA, Industriveien 10, 7500 Stjørdal
  • Øre Viltmottak og Eigedom BA, 6631 Batnfjordøra
 • Distriktstilskudd fjørfe

  Grunnlaget for distriktstilskudd til fjørfekjøtt er antall kg omsettelig kjøtt levert til slakteri, inkludert momsfri retur eller leieslakt. Tilskuddet utbetales til produsenter i Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

  Formålet med distriktstilskuddet er å bidra til en inntekts- og produksjonsutvikling i kjøttproduksjonen som gir mulighet til å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene gjennom å utjevne forskjeller i lønnsomhet i produksjonen.

 • Distriktstilskudd egg

  Formålet med distriktstilskuddsordningen for egg er å bidra til en inntekts- og produksjonsutvikling i eggproduksjonen som medvirker til å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene ved å utjevne lønnsomheten i produksjonen, jf. Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren

  Distriktstilskudd for egg utbetales til produsenter i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Produsenter som leverer til listeført eggpakkeri får utbetalt tilskuddet gjennom eggpakkeriet. Eggpakkeriene sender inn oppgave til SLF hver måned som danner grunnlag for tilskuddsutbetalingen. Se Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren.

  Produsenter som omsetter egg direkte får tilskuddet som en avkortning i innbetalingen av omsetningsavgiften for egg. Produsentene søker om tilskudd samtidig som de leverer produsentoppgaven etter årets avslutning.

 • Innfrakttilskudd på egg

  Formålet med frakttilskuddsordningen er å medvirke til å utjevne fraktkostnadene ved innfrakt av egg fra produsent til godkjent eggpakkeri, samt å bidra til å effektivisere innfrakten og stimulere til omsetning via listeførte eggpakkerier, jf. Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren

  Frakttilskudd for egg utbetales til listeførte eggpakkerier til nedskriving av fraktkostnader ved innfrakt av egg fra produsent til nærmeste eggpakkeri. Landets kommuner er plassert i en av sju soner, ut fra avstand fra kommunens sentrum til nærmeste listeførte eggpakkeri. Tilskuddssatsen for hver sone fastsettes i jordbruksforhandlingene. Grunnlaget for utbetaling av frakttilskudd er kvantum egg levert i hver kommune.

  For egg som går inn i frakttilskuddsordningen utbetales det ordinær sats pr. kg i hver sone. For egg fra produsenter i fylkene Nordland, Troms og Finnmark, betales det også et tillegg pr. kg i hver sone.

 • Listeførte eggpakkerier

  For å være berettiget frakttilskudd for egg må et eggpakkeri være listeført hos Statens landbruksforvaltning. Følgende eggpakkerier er listeført hos SLF:

  Arne Magnussen
  Jonas H. Meling AS
  Nødland & Gundersen AS
  Toten Eggpakkeri AS
  Nortura SA
  • Avdeling Silsand
  • Avdeling Heimdal
  • Avdeling Hå
  • Avdeling Bø
  • Avdeling Rakkestad 

  For eggpakkerier gjelder følgende:

  • Kriteriet for å ha rett til frakttilskudd eller rett til å formidle distriktstilskudd, er at et eggpakkeri må ha skriftlig avtale om løpende mottak av egg fra minst fire produsenter utenom egen virksomhet jf. pristilskuddsforskriften § 3 andre ledd, siste setning og formidlingsforskriften § 3 andre ledd, siste setning.
  • Løpende mottak vil si at levering av egg fra produsent til eggpakkeri skjer etter skriftlig avtale og regelmessig over en lengre periode. Eggpakkerier som fyller vilkårene kan bli listeført hos Statens landbruksforvaltning. Kravet om listeføring erstatter kravet i de tidligere forskriftene om at eggpakkerier må være godkjent av Statens landbruksforvaltning for å ha rett til å motta tilskudd, eller å formidle tilskudd.
  • Alle eggpakkeriene som var godkjent av Statens landbruksforvaltning pr. 01.01.2009, da de nye forskriftene trådte i kraft, beholder retten til å motta og formidle tilskudd så lenge de følger kravene i forskriftene. Disse eggpakkeriene omtales heretter som eggpakkerier listeført hos Statens landbruksforvaltning.
 • Insemineringstilskudd

  Formålet med ordningen er at kostnadene med forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin kan holdes på samme nivå i hele landet.

  Godkjente avlslag eller distributører av sæd jf. forskriften kan søke om tilskudd. Insemineringen skal utføres av veterinær, semintekniker eller eier/røkter med tillatelse fra Mattilsynet for eierinseminasjon. Det skal nyttes sæd fra godkjent avlsstasjon i henhold til matloven med tilhørende forskrifter.

  I søknaden skal distributøren kunne dokumentere at det gis et likeverdig tilbud til alle brukere innenfor hvert enkelt fylke og mellom fylker, og det skal være ført oversikt over hvilke dyr som er inseminert med hvilken sæd. Vedlagt søknaden skal det følge en prognose for inseminasjoner pr. fylke fordelt på veterinær, tekniker og eier/røkter for søknadsåret. Regnskap og statistikk for foregående år skal være attestert av statsautorisert revisor.

  Tilskuddsordningen finansieres over jordbruksavtalen. Søknad om tilskudd for inneværende år må være innsendt til SLF innen 1. februar. SLF behandler søknadene og meddeler innvilget beløp innen 1. mars. Endringer som følge av nytt jordbruksoppgjør meddeles søkerne innen 1. juli. For mer informasjon, se forskrift om insemineringstilskudd. • Kadaverhåndtering

  Formålet med ordningen er å stimulere til en forsvarlig håndtering av kadaver av storfe, sau og gris i hele landet og utrangerte verpehøns i Nordland, Troms og Finnmark.

  Støtte til kadaverhåndtering av storfe, sau og gris kan gis for selvdøde dyr eller syke dyr som er avlivet for å hindre unødig lidelse. Ordningen omfatter ikke dyr som har gjennomgått en slakteprosess, for eksempel nødslakt. Tilskudd kan også gis til håndtering av utrangerte verpehøns ved henting av leveranser større enn 500 verpehønskadaver pr. henting pr. produsent. Produsentene må være lokalisert i Nordland, Troms eller Finnmark for å kunne motta tilskudd. 

  Tilskuddet finansieres over jordbruksavtalen, og det er godkjente aktører som har anledning til å søke om tilskudd. For å bli godkjent som aktør i ordningen må aktører skriftlig dokumentere at de har et tilfredsstillende anlegg og tilfredsstillende prosedyrer for innsamling og destruksjon av kadaver og utrangerte verpehøns. Søknad om tilskudd for foregående kalenderår, attestert av statsautorisert eller registrert revisor, må sendes til SLF innen 28. februar.

  For mer informasjon, se Forskrift om tilskudd til håndtering av kadaver i hele landet og utrangerte verpehøns i Nordland, Troms og Finnmark.

Kontakt

 • Grunn- og distriktstilskudd kjøtt. Innfrakttilskudd. Omsetnings- og forskningsavgift. Torun BueTelefon: 24131043
 • Grunn- og distriktstilskudd. Innfrakttilskudd. Omsetnings- og forskningsavgift. Utbetaling slakterier og meierier. Statistikk kjøtt og fjørfe. Signe Marie OlsenTelefon: 24131135
 • Avgifter og tilskudd på egg. Omsetningsavgift på pelsdyrskinn. Jing KjernsvikTelefon: 24131104

Siste nyheter

Lenker