Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fallende kornpriser internasjonalt

Internasjonale kornpriser fortsetter å synke, til tross for knapphet på mais og varierende kvalitet på hveteavlingene. De viktigste årsakene er god tilgang på soya og billig korn fra Svartehavslandene. Verdensmarkedsprisene tilsier at Statens landbruksforvaltning viderefører tollsatsene for protein og fettråvarer, samt prisutjevningsbeløpet for kraftfôrråvarer.

Les om:
Nye tollsatser
Prisutjevningsbeløp på kraffôrråvarer

Produksjon og prisutvikling for hvete
Den siste prisutviklingen for hvete viser en dalende tendens for både Nord-Amerika, EU og Svartehavslandene. USDAs (det amerikanske landbruksdepartementet) ferske prognose av 12. september, viser at tilgangen på hvete for 2011-2012 sesongen globalt øker med 7,6 millioner tonn fra forrige prognose, mye grunnet økt produksjon i Canada, EU-landene og i Ukraina. Gode tilgangsprognoser bidrar til lavere hvetepriser i de nevnte regionene, og i tillegg har eksporten av Nord-Amerikansk hvete nærmest stoppet opp grunnet hard konkurranse fra den billige hveten som tilbys fra Svartehavslandene.

Tresking av kornUSDA har spådd at den årlige gjennomsnittsprisen på hvete vil stige i USA, blant annet som en følge av de høye maisprisene USA nå opplever. De siste prisoppdateringene viser likevel billigere hvete også i USA. Dette henger nok sammen med at USAs sluttlagre for hvete i kornåret 2011-2012 heves med 2,5 millioner tonn på grunn av forventninger om lavere forbruk av hvete til mat, mindre eksport av hvete og økt import fra Canada og EU.

Globalt øker hveteproduksjonen med henholdsvis 2,5 millioner tonn i Canada, 2,3 millioner tonn i EU og 1 million tonn i Ukraina. EU-landene som opplever gode avlinger er Tyskland, Romania, Frankrike, Spania og Bulgaria. Ut over dette meldes det også om små oppjusteringer av avlingsresultater i Brasil og Marokko, mens Usbekistan har en svak nedgang. I Tyskland, som Norge importerer vesentlige mengder fra, er det likevel varierende kvalitet på hveten. Særlig i Nord-Tyskland har utfordrende værforhold og store nedbørsmengder påvirket hvetekvaliteten. Det er imidlertid god kvalitet på hveten fra Baltikum-regionen. 

Det forventes økt forbruk av hvete til fôr i både Canada, Kina, Marokko og Tyrkia. Dette gjør opp for det forventede lavere forbruket av fôrhvete i Russland, og prognoser tilsier at forbruket av hvete totalt vil gå opp med 1,9 millioner tonn som en følge av dette.

For kornåret vi nå er inne i forventes sluttlagrene for hvete å ende på 194,6 millioner tonn. Dette er en oppjustering av prognosene med 5,7 millioner tonn, og dersom anslaget skulle slå til vil det være det nest høyeste resultatet det siste tiåret.

Knapp tilgang på mais
Det er tynt med maistilgangen, og særlig i USA merkes det at man går mot de minste sluttlagrene siden 1996. Prisen på mais er derfor høy, men varierende, og rykter om at Kina ønsker å kjøpe mais har tidvis bidratt til økte priser. Siste prisutviklingen viser imidlertid en nedgang også i maisprisene internasjonalt. Dette henger blant annet sammen med den manglende innfrielsen av forventninger om økt etterspørsel etter mais til fôr. Knappheten på mais, og den relativt høye prisen i forhold til hvete, gjør imidlertid at stadig flere går over til å bruke fôrhvete fremfor mais i fôrproduksjon. Frankrike seiler frem som en konkurransedyktig eksportør av mais, og har med sine nye maisavlinger overtatt en del av eksportmarkedet til USA.

Det er også god tilgang på soya, som dekker opp for deler av underskuddet på mais. Det meldes nå om de største septemberlagrene av soya noen gang på verdensbasis. Dette bidrar til å bremse en eventuell økning av maisprisene internasjonalt.

Prisutvikling korn sept 2011
Figurforklaring: Kilde: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Alle priser er NOK/tonn. Internasjonale priser er FOB og omregnet til NOK ved bruk av valutakurser den aktuelle uken. Nordamerikansk mathvete: Gjennomsnitt av hvetesortene Canadian Western Red Spring og Dark Northern Spring. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1. Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat grade 4. Norsk mathvete: Ukentlig oppnådd noteringspris, korrigert for prisnedskrivning og håndteringskostnader. Amerikansk mais: FOB Mexicogolfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til frontkontrakten på MATIF.  Norsk bygg: Ukentlig oppnådd noteringspris, korrigert for prisnedskrivning og håndteringskostnader.

EU må importere raps
Som tidligere prognosert er det dårlige rapsavlinger flere steder, og den siste utviklingen tyder på at rapsprisene stiger noe. EU dekker ikke sitt behov for raps gjennom egen produksjon, og importerer nå raps fra Canada og Svartehavslandene. Den store prisveksten som kunne tenkes av knappheten på raps holdes imidlertid igjen av meget gode solsikkeavlinger denne sesongen.

Vanskelig norsk kornhøst
På Østlandet har hele innhøstingsperioden vært preget av hyppige regnværsdager med til dels store nedbørsmengder. Spesielt har det gått ut over matkvaliteten i hvete, der svært små kvanta vil være egnet til mat. Kvaliteten på fôrkornet er også sterkt preget av værforholdene. Kornhøsten 2011 går inn i historien som den vanskeligste innhøstingsperioden på svært mange år.  Dette har også resultert i lavere avlinger enn augustprognosene tilsa. Trøndelag har derimot hatt til dels bra innhøstingsvær og avlingene er kommet i hus med god kvalitet.

Av kornet som SLF så langt har fått innrapportert holder bare 28 prosent av hveten matkvalitet. Svært lite av den hveten som er hløstet den siste tiden er egnet til mat, og det forventes at denne andelen vil bli betydelig lavere. Norske Felleskjøps siste prognose viser et mathvetekvantum på 34 000 tonn som tilsvarer en matandel i hvete på 12 prosent.

Kontaktperson

Mer om temaet

Eksterne lenker