Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd korn

Formålet med tilskuddene er å øke inntekter, redusere kostnader og utjevne distriktsforskjeller i produksjon og omsetning av jordbruksprodukter. Videre skal tilskuddene bidra til reduserte priser på korn som råvarer til matmel- og kraftfôrindustrien.

 • Prisnedskrivningstilskudd

  Formålet med prisnedskrivningstilskuddet er å sikre at mest mulig av norskprodusert korn, erter og oljefrø av mat- og fôrkvalitet kommer i omsetning, og å skrive ned prisen på disse varene som råvarer til matmel og kraftfôr.

  For å opprettholde hovedtrekkene i produksjonsfordelingen i landbruket og å oppnå en rasjonell kornhandtering og kornstrøm, må mest mulig korn komme i omsetning. For å oppnå dette, og for at det skal være mulighet for myndighetene til å regulere prisnivået på korn som råvare til kraftfôr- og matmelindustrien, skrives kornprisen ned med et prisnedskrivningstilskudd. Prisnedskrivningstilskuddet ytes til kornkjøper ved kjøp av korn fra produsent. 

  Prisnedskrivingstilskuddet utbetales av Statens landbruksforvaltning.

  Mer informasjon om tilskuddet i Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren  og i rundskriv [ Pristilskudd korn og kraftfôr] som også inneholder satser.

  Ved kjøp av korn fra produsent skal kornkjøper sørge for kvalitets- og prisgradering, avregning og utbetaling av oppgjør til kornprodusentene. Kornkjøperne setter selv sine kornpriser og fastsetter kvalitetskriterier samt tillegg og trekk for disse. Med hensyn til analysesikkerheten ved kvalitetsgraderingen har Statens landbruksforvaltning fastsatt Retningslinjer vedrørende krav til analysesikkerheten ved kvalitetsanalyse av korn.

  Den norske kornproduksjonen er beskyttet mot import av korn ved at det bare åpnes opp for import av nødvendig kvantum for å supplere norsk produksjon. Slik import skjer gjennom tollkvoter. Det er åpnet opp for import fra MUL (Minst utviklede land) etter nærmere angitte retningslinjer.

 • Frakttilskudd

  Innenfor rammen av å utjevne transportkostnader, skal frakttilskuddene i sum bidra til et mest mulig effektivt fraktmønster ved omsetning av korn og kraftfôr.

  Frakttilskuddene utbetales av Statens landbruksforvaltning til kornkjøpere.

  Frakttilskudd for korn

  Det ytes frakttilskudd for frakt av økologisk korn fra kornprodusent til nærmeste mottaksanlegg.

  Det ytes frakttilskudd for transport av korn fra overskudds- til underskuddsområdet. Dette gjelder både ved transport fra mottaksanlegg og direkte fra produsent. Det ytes frakttilskudd for korn som transporteres til transittanlegg ved Oslofjorden for å fraktes videre med skip til underskuddsområdet og for transport direkte til underskuddsområdet med bil eller bane.

  Det ytes også frakttilskudd for frakt av matkorn fra mottaksanlegg i innlandet til produksjonsanlegg for matmel i overskuddsområdet.

  Mer informasjon om tilskuddet i  Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren, i Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren og i rundskriv Pristilskudd korn og kraftfôr.

  Frakttilskudd for kraftfôr

  Det ytes frakttilskudd ved transport av kraftfôr fra produksjonsanlegg til husdyrprodusent. Tilskuddet utbetales av Statens landbruksforvaltning til foretak for produksjon eller import av kraftfôr til bruk i husdyrproduksjon når fraktsats fra nærmeste basissted (et utvalg av produksjonsanlegg for kraftfôr) overstiger den fastsatte egenfraktandelen. Foretakene videreformidler tilskuddet til husdyrprodusentene.

  Mer informasjon om tilskuddet i Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren, i Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren og i rundskriv Pristilskudd korn og kraftfôr.

 • Matkorntilskudd

  Formålet med matkorntilskuddet er å skrive ned prisen på matkorn som råvarer til produksjon av matmel.

  Det blir betalt matkorntilskudd til virksomheter som anvender korn til produksjon av matmel, gryn eller andre cerealprodukter beregnet på innenlandsk forbruk. Tilskuddet utbetales av Statens landbruksforvaltning etter søknad fra tilvirkerne.

  Mer informasjon om tilskuddet i [ Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren] og i rundskriv Pristilskudd korn og kraftfôr som også inneholder satser.

  Det er også etablert en ordning for lager av mel til bakeribransjen i området fra Ofoten/Vestfjorden og nordover. Ordningen bygger på avtaler mellom handelsmøllene og Statens landbruksforvaltning.  I avtalene forplikter handelsmøllene seg til, i tillegg til egne driftslagre, å holde et beredskapslager av kornbaserte råvarer tilsvarende 20 dagers salg til bakeriene i området.

 • Beredskapslagring av matmel

  Det er etablert en ordning for lagring av mel til bakeribransjen i området fra Ofoten/Vestfjorden og nordover. Ordningen bygger på avtaler mellom handelsmøllene og Statens landbruksforvaltning.  I avtalene forplikter handelsmøllene seg til, i tillegg til egne driftslagre, å holde et beredskapslager av kornbaserte råvarer tilsvarende 20 dagers salg til bakeriene i området. Til dekning av kostnadene knyttet til lagringen ytes en godtgjørelse som utbetales fra Statens landbruksforvaltning.