Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lokal foredling melk

 Gardsoster fra Eiker, beskjært.

Foretak som ønsker å produsere melk og videreforedle den lokalt, kan søke SLF om lokalforedlingskvote. Ordningen skal bidra til å øke verdiskapingen i melkeproduksjonen gjennom å utnytte markedsmulighetene for melk som foredles lokalt. Eksempler på produkter som foredles lokalt er ost, smør, rømme og iskrem.

 • Innenfor lokalforedlingskvote

  SLF kan etter søknad beregne lokalforedlingskvote for produksjon av melk til lokal foredling dersom melken foredles på eller i nærheten av eiendommen hvor melken produseres.

  Melk produsert innenfor lokalforedlingskvote kan ikke leveres til meieri. Melken kan bare benyttes til lokal foredling av produkter som omsettes direkte.

  Begrensninger i produksjonen
  Lokalforedlingskvote beregnes slik:

  • For samdriftsforetak beregnes lokalforedlingskvote som 773 000 liter melk, fratrukket samdriftskvoten.
  • For andre foretak beregnes lokalforedlingskvoten som 412 000 liter melk fratrukket eventuell disponibel kvote.

   

  Dersom flere foretak leverer til samme foredlingsforetak, kan maksimal lokalforedlingskvote for foretakene utgjøre 773 000 liter melk, fratrukket summen av de disponible kvotene og/eller samdriftskvotene som foretakene disponerer. Det enkelte foretak, med unntak av samdrifter, kan likevel ikke produsere mer enn 412 000 liter melk.

  Overproduksjonsavgift

  Levert melk ut over lokalforedlingskvote ilegges en overproduksjonsavgift på 3,20 kr per liter melk. Med levert melk menes omsatt foredlet melkeprodukt omregnet til liter melk. Til omregningen brukes fastsatte omregningsfaktorer i vedlegg 1 i kvoteforskriften. Det er den ansvarlige som blir ilagt overproduksjonsavgift. I de fleste tilfeller vil det være foretaket som har fått beregnet lokalforedlingskvoten.

  Søknad om lokalforedlingskvote sendes på eget søknadsskjema til SLF. Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

 • Innenfor melkekvote

  Landbrukseiendommer med melkekvote har rett og plikt til meierileveranse. Dersom disse eiendommene foredler hele eller deler av melkeproduksjonen lokalt, må de inngå avtale med meieriselskapet om fritak fra leveringsplikten for den melkemengden som foredles lokalt. Melk som blir omsatt etter lokal foredling, skal rapporteres til SLF. Melken blir registrert som leveranse på produsentens kvote.

  Ved produksjon av melk ut over kvote er det anledning til å søke om lokalforedlingskvote når melken brukes til lokal foredling.

 • Rapportering av lokalt foredlet melk

  Foretak som driver med lokal foredling av melk skal rapportere mengde foredlet og omsatt produkt til SLF. Det er kun solgt vare, og ikke produsert vare, som skal rapporteres inn på den måneden da varen ble solgt. Fristene er 15. juli samme for 1. halvår, eller 15. januar for 2. halvår eller hele foregående år. Ved rapportering gjennom Leveransedatabasen, tilbys også fristene 15. april og 15. oktober, for de som ønsker flere utbetalinger gjennom året.

  For å få utbetalt pristilskudd, må foredlingsforetaket oppfylle kravene i hygieneforskriften og animaliehygieneforskriften (Hygienepakken). Kopi av registrering eller godkjenning fra Mattilsynet vedlegges første gangs rapportering, sammen med tilsynsrapport som bekrefter at virksomheten har produksjon. Utbetaling skjer etterskuddsvis.

  Rapporteringen kan skje på to måter:

  • Elektronisk rapportering i Leveransedatabasen (foretrukket). Send e-post til SLF for å få brukernavn og passord som gir tilgang til Leveransedatabasen.
  • Rapporteringsskjema som sendes SLF.
 • Tilskudd og avgifter

  Melk omsatt etter lokal foredling er berettiget grunn- og distriktstilskudd. Vilkårene i forskrift om pristilskudd må være oppfylt.

  Omsetnings- og forskningsavgift skal svares for melk som omsettes som foredlet produkt. Ved produksjon av melk ut over kvote eller lokalforedlingskvote illegges overproduksjonsavgift. Les mer om avgifter under Melk - Avgifter.

  Utfyllende bestemmelser til forskriften er beskrevet i rundskriv 1/09 og 9/13.

 • Prisutjevningsordningen

  Foredling av melk faller utenfor prisutjevningsordningen, med mindre det foredles flytende melkeprodukter som tilsvarer mer enn 200 000 liter anvendt melk eller faste melkeprodukter som tilsvarer mer enn 500 000 liter anvendt melk.

Kontakt

 • Kjøp, salg og leie av melkekvote. Økologisk melkekvote. Samdrift. Nyetablering. Fritaksordningen. Inger-Anne RingereideTelefon: 24131140
 • Pristilskudd melk. Lokal foredling melk, rapportering og tilskudd. Elin BrekkeTelefon: 24131243

Frister

  Siste nyheter