Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - hvordan søke?

ingress

 • Hvordan søker jeg?

  Det er felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid. Søknad sendes via SLFs nettside www.slf.dep.no/no/ eller www.altinn.no. Søknad kan også sendes på fastsatt skjema. Søknaden sendes da til den kommunen der foretaket har driftssenter. Papirskjema er ikke gyldig uten søkerens signatur. Bare personer som har en rolle i foretaket som gir myndighet til å forplikte foretaket, kan underskrive søknaden.

  Alle foretak som har levert søknad minst én av de to foregående søknadsomgangene, vil automatisk få tilsendt søknadsmateriell i posten, med mindre foretaket aktivt har reservert seg mot dette. SLF annonserer søknadsfristene i god tid før fristene utløper.

  Hvis du har spørsmål, se veiledningsheftet eller ta kontakt med kommunen.

  Nye søkere anbefales å ta kontakt med kommunen i god tid før søknadsfristen, blant annet for å sikre at foretaket er korrekt registrert i Landbruksregisteret (register som brukes i behandling av tilskuddssøknader). Nye søkere som ønsker å sende søknad via internett, må i tillegg sende skriftlig melding om kontonummer til kommunen (endringsskjema for kontonummer).

 • Elektronisk søknad via internett

  Har du søkt om tilskudd tidligere, vil du finne flere opplysninger fra tidligere søknader i den elektroniske forhåndsutfylte søknaden enn i det tilsendte skjemaet. I den elektroniske søknaden er det enklere å levere søknaden uten feil fordi opplysninger i søknaden blir kontrollert før den sendes til kommunen.

  Gjennom den elektroniske løsningen kan du når som helst se på og skrive ut søknader og tilskuddsbrev fra tidligere søknadsomganger. 

  Her finner du brukerhjelp til elektronisk søknad, foretak og veiledning for pålogging Altinn.

  Foretak som leverer søknaden elektronisk ved søknadsomgangen 20. august 2011 er med i trekningen av 6 iPad2. Vinnerne vil bli kontaktet av SLF.

 • Når er søknadsfristen?

  For produksjonstilskudd er det to søknadsomganger i året med søknadsfrist 20. august og 20. januar.

  August

  Søknadsomgangen i august er for alle, med unntak av foretak som kun har veksthusgrønnsaker. Søknaden kan leveres i tidsrommet fra og med 31. juli til og med 20. august.

  Januar

  Ved søknadsomgangen i januar søker husdyrbrukere, frukt- og bærprodusenter og foretak med produksjon av tomat, agurk og salat i veksthus samt frilandssalat. Søknaden kan leveres i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. januar.

  For avløsertilskudd ved ferie og fritid er det én søknadsfrist i året: 20. januar. Søknaden kan leveres i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. januar.

  Det er søkerens eget ansvar at søknaden leveres i rett tid. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert innen søknadsfristens utløp, dvs. være:

  • poststemplet
  • eller levert landbrukskontoret før åpningstidens slutt
  • eller levert elektronisk

  senest datoen for søknadsfristen.

  Dersom søknadsfristen faller på lørdag eller søndag, utsettes søknadsfristen til første påfølgende virkedag.

 • Hva skjer om søknaden leveres etter søknadsfristen?

  Det er mulig å levere søknad også etter søknadsfristens utløp. Leveres søknaden etter at søknadsfristen er ute, blir det foretatt en reduksjon i tilskuddet med kr 1000,- pr. virkedag etter fristens utløp. Søknader som ved søknadsomgangen i august leveres senere enn 20. september, eller som ved søknadsomgangen i januar leveres seinere enn 20. februar, vil bli avvist.

 • Er det mulig å søke dispensasjon fra søknadsfristen?

  Ja, men det er kun i spesielle tilfeller at det kan være aktuelt å innvilge dispensasjon fra søknadsfristen. Dispensasjon kan gis i tilfeller der søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av ulykke, alvorlig sykdom, sykehusopphold eller liknende.

  Det gis ikke dispensasjon i tilfeller der søker har forlagt søknaden, glemt søknadsfristen, reist på ferie eller er bortreist i den perioden søknaden kan leveres eller ikke har mottatt søknadsmateriell. Tilskuddsbeløpets størrelse eller betydning for foretakets virksomhet har ingen betydning for utfallet av en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon leveres til kommunen, og det er fylkesmannen som behandler og avgjør slike søknader.