Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ofte stilte spørsmål om produksjonstilskudd

Om du ikke finner svaret du leter etter her, kan du se nærmere i regelverket og i våre rundskriv under fanen "aktuell søknadsomgang".

 • Når er telledato/registreringsdato?

  Den offisielle betegnelsen på "telledato" er registreringsdato. Det er én registreringsdato for hver søknadsomgang, og som er henholdsvis den 31. juli og 1. januar. Søknad om produksjonstilskudd kan ikke leveres før registreringsdato for den aktuelle søknadsomgang. Det kan ikke gis dispensasjon fra registreringsdatoen.

 • Hvem behandler søknaden?

  Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid sendes til din kommune. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon må også sendes til din kommune, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen.

  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter, og Statens landbruksforvaltning er klageinstans for vedtak som fylkesmannen fatter.

 • Når er utbetalingen av tilskuddet?

  Utbetaling av produksjonstilskudd etter den aktuelle søknadsomgangen:

  • Utbetaling etter augustomgangen skjer onsdag i uke 6
  • Utbetaling etter januaromgangen skjer onsdag i uke 23.

  Utbetaling av tilskudd til avløsning ved ferie og fritid skjer onsdag i uke 23.

  Dette er under forutsetning av at søknaden er uten feil og at kommunen har godkjent den. Dersom det er feil i innlevert søknad må det påregnes at en eventuell utbetaling vil kunne skje senere.

 • Hvor finner jeg tilskuddsbrevet?

  Alle som er innvilget produksjonstilskudd eller tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, vil motta et tilskuddsbrev i posten omtrent samtidig med at tilskuddsbeløpet blir utbetalt. Tilskuddsbrevet viser hva foretaket har mottatt i tilskudd og beregningene som ligger bak tilskuddsbeløpet og fungerer som bilag i foretakets skatteregnskap.

  Dersom papirutgaven av tilskuddsbrevet er kommet bort, kan det skrives ut via tjenesten for elektronisk søknad (pålogging via http://www.slf.dep.no/no eller www.altinn.no). Ved eventuelle spørsmål om de elektroniske tjenestene kan du kontakte din kommune.

 • Problemer med elektronisk søknad?

  Prøv å laste ned den siste versjonen av din nettleser, eller prøv en annen nettleser. Om du ikke gjør dette kan du prøve å benytte en funksjon som heter "kompatibilitetsvisning".  Se veiledning for kompatibilitetsvisning.

 • Hva er driftssenter?

  Alle foretak må ha et driftssenter som viser foretakets geografiske plassering. Foretakets driftssenter identifiseres med hovednummer (som består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer) samt et løpenummer.

  Hovedregelen er at driftssenteret stedfestes til den eiendommen der driftsbygningen ligger. Foretak som bare driver honningproduksjon, skal ha driftssenter der slynge-/lagerrom er plassert.

  For foretak som driver produksjon på flere landbrukseiendommer, kan driftssenteret stedfestes til driftsbygningen på den eiendommen der den produksjonen med størst andel av foretakets omsetning foregår. Hvis det drives produksjon på flere enheter uten at det er klart hvilken av enhetene som genererer størst omsetning, skal driftsenteret legges til den landbrukseiendommen som har størst jordbruksareal. Det er kommunen som fastsetter driftssenteret.

 • Hva er hovednummer?

  Landbrukseiendommene identifiseres med hovednummer. Det består av kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer og festenummer. For landbrukseiendommer som består av flere grunneiendommer, skal en ha valgt gardsnummer/bruksnummer/festenummer for den grunneiendommen som er mest representativ for stedfesting av landbrukseiendommen.

 • Hva er driftsfellesskap?

  Foretak som samarbeider med andre foretak innen samme produksjon, såkalt driftsfellesskap, har begrenset mulighet til å motta separate tilskudd. Begrensningen gjelder foretak som samarbeider i en slik grad at de oppnår stordriftsfordeler/ reduserte strukturkostnader innen produksjoner med strukturdifferensierte tilskudd. I denne sammenheng regnes all husdyrproduksjon uavhengig av dyreslag som samme produksjon. For planteproduksjon regnes produksjon av samme vekstgruppe slik de er inndelt i tabell 4.3 i veiledningsheftet, som samme produksjon.

  Om det foreligger driftsfellesskap, mellom to eller flere foretak, avhenger blant annet av i hvilken grad økonomien i produksjonen er felles, om driftsopplegget er felles, og om det gjøres felles arbeidsinnsats. Felles bruk av maskiner kan også være av betydning.

  Dersom det er for tett samarbeid på ett eller flere områder kan det ikke utbetales separate tilskudd. For å motta produksjonstilskudd må foretak som samarbeider for tett innen samme produksjon, opprette et felles foretak for denne produksjonen. Foreligger det en berettiget mistanke om et slikt samarbeid må foretakene selv dokumentere at dette ikke er tilfelle. For nærmere informasjon: Se rundskriv 28/13, punkt 4.2.

  Eksempler på forhold som kan bli vurdert som driftsfellesskap er:
  - Bruk av felles driftsbygninger og arealer i husdyrproduksjon
  - Flere foretak med samme type produksjon på samme eiendom
  - Oppsplitting av eksisterende produksjon i flere foretak
  - Felles grovfôrproduksjon med bruk av felles maskinpark

 • Er det mulig å søke dispensasjon fra kravene i produksjonsti...

  Ja, flere av kravene og andre bestemmelser i forskrift om produksjonstilskudd og forskrift om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid kan det søkes dispensasjon fra. Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfeller og dersom det foreligger en midlertidig årsak til at vilkårene ikke er oppfylt. Det kan ikke gis dispensasjon fra bestemmelser som er fastsatt i jordbruksoppgjøret.

  Søknad om dispensasjon bør sendes samtidig med søknaden om tilskudd. Den skal undertegnes av søkeren og leveres til kommunen. Kommunen vil oversende søknaden til fylkesmannen, som behandler og avgjør slike søknader. Kommunen kan ikke innvilge dispensasjon.

 • Melding om endring av kontonummer

  Melding om endring av kontonummer skjer skriftlig på;

  • søknadsskjemaet når det leveres på papir.
  Eller elektronisk ved;
  • SLF-056 Endringsskjema for kontonummer

   

  Melding må være undertegnet av den som disponerer kontoen. Melding om endring av kontonummer sendes til kommunen som registrerer endringen i det elektroniske saksbehandlingssystemet.

 • Melding om endring av adresse, navn eller deltakere

  Alle meldinger om endringer i et foretaks adresse, navn, selskapsform og deltakere skal sendes direkte til Enhetsregisteret, dvs. Brønnøysundregisteret (www.brreg.no)

  Landbruksregisteret hos SLF oppdateres daglig med nevnte opplysninger fra Enhetsregisteret.

Elektroniske tjenester

  Frister

   Siste nyheter