Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avløsning ved ferie og fritid

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Avløsningen må organiseres som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, men søkeren kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag, en avløserring eller kommunen. Avløsertilskuddet kan gis til å dekke faktiske utgifter.

 • Hva er tilskudd til avløsning ved ferie og fritid?

  Formålet med ordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket (jf. forskrift om tilskot til avløysing § 1). Ordningen skal gi de som driver med husdyrproduksjon mulighet til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie hjelp.

 • Hvem kan søke?

  Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. For å være berettiget tilskudd må foretaket fylle visse vilkår:

  Foretaket må:

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer).
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.
  • enten være registrert i Merverdiavgiftsmanntallet eller ha hatt en omsetning på minimum kr 20 000 de siste 12 månedene før registreringsdatoen.

  Enkeltpersonforetak må organisere avløsningen som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Foretaket kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag eller en avløserring. For å få utbetalt avløsertilskudd, må enkeltpersonforetak dokumentere at de har hatt utgifter. Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid kan gis til å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser.

  Andre foretak enn enkeltpersonforetak får avløsertilskuddet som et direkte tilskudd. Det vil si at de ikke trenger å dokumentere at de har hatt utgifter.

  Foretaket må ikke hatt et for tett samarbeid med andre foretak som søker tilskudd til samme produksjon (driftsfellesskap). For nærmere informasjon om dette se kapittel 4 i rundskriv 28/2013. Se også Spørsmål og svar: Hva er driftsfellesskap?

  En person kan ikke være medeier i mer enn ett foretak som søker tilskudd til husdyr (med unntak for samdrifter i melkeproduksjon) og mer enn ett foretak som søker tilskudd til samme vekstgruppe.

 • Hvordan søker jeg?

  Det er felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid. Søknad sendes via SLFs nettsider eller www.altinn.no. Dokumenter for gjeldende søknadsomgang finner du her.

  Hvis du ønsker veiledning til hvordan du logger deg inn i søknaden via Altinn, eller veiledning til den elektroniske søknaden finner du det her:

  I tillegg finner du hjelpeknapper underveis i den elektroniske søknaden, som du kan trykke på hvis du ønsker informasjon om hvordan du skal gå fram.

  Alle foretak som har levert søknad minst én av de to foregående søknadsomgangene, vil automatisk få tilsendt informasjonsmateriell i posten med mindre foretaket aktivt har reservert seg mot dette. SLF annonserer søknadsfristene i god tid før fristene utløper. Søknadsskjema og veiledningshefte blir ikke sendt i posten til foretakene.

  Hvis du har spørsmål, se veiledningsheftet eller ta kontakt med kommunen.

  Søknad kan også sendes på fastsatt skjema. Søknaden sendes da til den kommunen der foretaket har driftssenter. Papirskjema er ikke gyldig uten søkerens signatur. Bare personer som har en rolle i foretaket som gir myndighet til å forplikte foretaket kan underskrive søknaden.

 • For nye søkere

  Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik knytning.

  Foretaket må ha en aktiv bedrift i Enhetsregisteret for å kunne få tilknytning til eiendom i Landbruksregisteret. Les mer om dette på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

  Landbruksregisteret henter opplysningene om foretaket og bedriften fra Enhetsregisteret. Enhetsregisteret utfører all oppretting, sletting og annet vedlikehold av foretak. Dataene om foretaket i Landbruksregisteret avhenger derfor av hva som er registrert i Enhetsregisteret. Foretaket selv har ansvaret for å melde endringer til Enhetsregisteret.

  Kontakt Brønnøysundregistrene hvis du har spørsmål om foretaket og bedriften.

 • Søknadsfrist

  For avløsertilskudd ved ferie og fritid er det én søknadsfrist i året: 20. januar.

  Søknaden kan leveres i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. januar.

  Det er søkerens eget ansvar at søknaden leveres i rett tid. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert innen søknadsfristens utløp, dvs. være

  • poststemplet
  • eller levert landbrukskontoret før åpningstidens slutt
  • eller levert elektronisk (kvittering for levert elektronisk søknad vil tjene som dokumentasjon for når søknaden faktisk ble levert)

  senest datoen for søknadsfristen.

  Dersom søknadsfristen faller på lørdag eller søndag, utsettes søknadsfristen til første påfølgende virkedag.

 • Hva skjer om søknaden leveres etter søknadsfristen?

  Det er mulig å levere søknad også etter søknadsfristens utløp. Leveres søknaden etter at søknadsfristen er ute, blir det foretatt en reduksjon i tilskuddet med kr 1 000 pr. virkedag etter fristens utløp. Søknader som ved søknadsomgangen i januar leveres senere enn 20. februar, vil bli avvist.

 • Er det mulig å søke dispensasjon fra søknadsfristen?

  Ja, men det er kun i spesielle tilfeller at det kan være aktuelt å innvilge dispensasjon fra søknadsfristen. Dispensasjon kan gis i tilfeller der søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av ulykke, alvorlig sykdom, sykehusopphold eller liknende.

  Det gis ikke dispensasjon i tilfeller der søker har forlagt søknaden, glemt søknadsfristen, har reist på ferie eller er bortreist i den perioden søknaden kan leveres eller ikke har mottatt søknadsmateriell. Tilskuddsbeløpets størrelse eller betydning for foretakets virksomhet har ingen betydning for utfallet av en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon leveres til kommunen, og det er fylkesmannen som behandler og avgjør slike søknader.

 • Kontrollprogram for filer fra avløserlag

  Avløserlagene sender inn filer til fylkesmannen innen 1. februar. Filene inneholder opplysninger om hvor mye medlemmene har kjøpt i avløsertjenester fra avløserlaget forrige år. Avløserlagene kan bruke kontrollprogrammet til å kontrollere at fila er bygget opp på korrekt måte før den sendes til fylkesmannen.

  Kontrollprogram

 • Spørsmål og svar

  Hvordan logge inn via Altinn?
  Her finner du en veiledning som viser hvordan du logger deg via Altinn for å komme til søknaden din. Du finner også veiledning på Altinns hjelpesider. Selve innloggingen til søknaden gjør du her: Elektronisk søknad.

  Når er "telledatoen"?
  I søknaden om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid skal mange av opplysningene gis slik status for foretakets virksomhet er på "telledatoen", f.eks. antall dyr som foretaket disponerer denne datoen. Den offisielle betegnelsen på "telledato" er registreringsdato. Registreringsdatoen er 1. januar. Søknaden kan ikke leveres før registreringsdatoen. Det gis ikke dispensasjon fra registreringsdatoen.

  Hvem behandler søknaden?
  Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid sendes til kommunen. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon sendes kommunen, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen.

  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter. Statens landbruksforvaltning er klageinstans for vedtak som fylkesmannen fatter.

  Når skjer utbetalinga?
  Utbetaling av tilskudd til avløsning ved ferie og fritid skjer onsdag i uke 23.

  Dette er under forutsetning av at søknaden er uten feil og kommunen har godkjent den, og utbetalingsrutinene fungerer som de skal.

  Dersom det er feil i søknaden må det påregnes at eventuell utbetaling skjer senere.

  Hvor finner jeg tilskuddsbrevet?
  Alle som er innvilget produksjonstilskudd eller tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, vil motta et tilskuddsbrev i posten omtrent samtidig med at tilskuddsbeløpet blir utbetalt. Tilskuddsbrevet viser hva foretaket har mottatt i tilskudd og beregningene som ligger bak tilskuddsbeløpet og fungerer som bilag i foretakets skatteregnskap. Dersom papirutgaven av tilskuddsbrevet er kommet bort, kan det skrives ut via tjenesten for elektronisk søknad (pålogging via www.slf.dep.no eller www.altinn.no). Kommunen kan være behjelpelig med å skrive ut kopi av tilskuddsbrevet for de som ikke er fortrolige med Altinn.

  Problemer med Internet Explorer?
  De som benytter seg av helt nye nettlesere kan oppleve at at det elektroniske søknadsskjemaet for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ikke er helt tilpasset denne. Enkelte sider kan bli vist feil eller det mangler funksjoner. De nye versjonene av Internet Explorer har en funksjon som heter "kompatibilitetsvisning" som løser problemene for de fleste sidene i det elektroniske søknadsskjemaet. Se veiledning for kompatibilitetsvisning i IE8.

  Hva er driftssenter?
  Alle foretak må ha et driftssenter som viser foretakets geografiske plassering. Foretakets driftssenter identifiseres med hovednummer (som består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer) samt et løpenummer.

  Hovedregelen er at driftssenteret stedfestes til den eiendommen der driftsbygningen ligger. For foretak som driver produksjon på flere landbrukseiendommer, kan driftssenteret stedfestes til driftsbygningen på den eiendommen der den produksjonen med størst andel av foretakets omsetning foregår. Hvis det drives produksjon på flere enheter uten at det er klart hvilken av enhetene som genererer størst omsetning, skal driftssenteret legges til den landbrukseiendommen som har størst jordbruksareal. Det er kommunen som fastsetter driftssenteret.

  Hva er hovednummer?
  Landbrukseiendommene identifiseres med hovednummer. Det består av kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer og festenummer. For landbrukseiendommer som består av flere grunneiendommer, skal en ha valgt gardsnummer/bruksnummer/festenummer for den grunneiendommen som er mest representativ for stedfesting av landbrukseiendommen.

  Hva er driftsfellesskap?

  To eller flere foretak som samarbeider innen samme produksjon kalles driftsfellesskap. For å søke om tilskudd må produksjonene som inngår i samarbeidet, organiseres i et felles foretak, og det må søkes om tilskudd for disse produksjonene gjennom fellesforetaket.

  Dersom samarbeidet ikke er formalisert gjennom et felles foretak, har i utgangspunktet ikke foretakene som samarbeider rett på separate tilskudd for samme produksjon. I denne sammenheng regnes all husdyrproduksjon uavhengig av dyreslag som samme produksjon. For planteproduksjon regnes produksjon av samme vekstgruppe slik de er inndelt i tabell 4.3 i veiledningsheftet, som samme produksjon.

  Om det er driftsfellesskap mellom to eller flere foretak avhenger av graden av samarbeid, og i hvilken grad foretakene drives for felles regning og risiko. Herunder i hvilken grad:

  • Økonomien i produksjonen er felles
  • Driftsopplegget er felles
  • Arbeidsinnsatsen er felles

  Felles bruk av maskiner kan også være av betydning. Oppnår samarbeidende foretak stordriftsfordeler som følge av samarbeidet og samtidig utnytter strukturen i tilskuddene, kan det regnes som driftsfellesskap.

  For nærmere informasjon: Se rundskriv 28/13, kapittel 4.

  Eksempler på forhold som kan bli vurdert som driftsfellesskap er

  • bruk av felles driftsbygninger og arealer i husdyrproduksjon
  • flere foretak med samme type produksjon på samme eiendom
  • oppsplitting av eksisterende produksjon i flere foretak
  • felles grovfôrproduksjon med bruk av felles maskinpark

  Konsekvensen av driftsfellesskap kan være avslag på søknadene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Har foretak tidligere urettmessig mottatt separate tilskudd, kan tilskuddene kreves tilbakebetalt.

  Er det mulig å søke dispensasjon fra kravene?
  Ja, flere av kravene og andre bestemmelser i forskrift om produksjonstilskudd og forskrift om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid kan det søkes dispensasjon fra. Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfeller og dersom det foreligger en midlertidig årsak til at vilkårene ikke er oppfylt. Det kan ikke gis dispensasjon fra bestemmelsene som er fastsatt i jordbruksoppgjøret.

  Søknad om dispensasjon bør sendes samtidig med søknaden om tilskudd. Den skal undertegnes av søkeren og leveres til kommunen. Kommunen vil oversende søknaden til fylkesmannen, som behandler og avgjør slike søknader. Kommunen kan ikke innvilge dispensasjon.

  Melding om endring av kontonummer
  Melding om endring av kontonummer skjer skriftlig enten på

  Melding må være undertegnet av den som disponerer kontoen. Melding om endring av kontonummer sendes til kommunen som registrerer endringen i det elektroniske saksbehandlingssystemet.

  Ny rutine for å registrere og endre kontonummer

  SLF innfører at hvert enkelt foretak må bruke samme kontonummer for alle SLFs ordninger. Hvis du for eksempel søker om både produksjonstilskudd og RMP, må du bruke samme kontonummer for begge ordningene.

  Ved søknadsomgangen i august 2013 kan du endre kontonummer på papirskjemaet og i den elektroniske søknaden om produksjonstilskudd som tidligere. Dersom du endrer kontonummer etter at du har levert søknaden, må du bruke skjema SLF-056 som du sender til kommunen.

  Fra 24. september kan du endre kontonummer i Altinn for søknad om produksjonstilskudd. Det er et eget skjema i Altinn der foretak kan registrere eller endre kontonummer i SLFs ordninger. Du kan fortsatt levere skjema SLF-056 på papir til kommunen.

  Ved søknadsomgangen i januar 2014 er det ikke mulig å registrere eller endre kontonummer i den elektroniske søknaden om produksjonstilskudd. Nye foretak må registrere kontonummer i Altinn eller sende inn skjema SLF-056, før det kan sende søknaden.

  Kommunen må ha mottatt skjema SLF-056 senest 10. januar for utbetaling etter søknadsomgangen i august, og senest 10. mai for utbetaling etter søknadsomgangen i januar. De samme datoene gjelder for endring av kontonummer i Altinn

  Melding om endring av adresse, navn på eller deltakere i foretaket
  Alle meldinger om endringer i et foretaks adresse, navn, selskapsform og deltakere skal sendes direkte til Enhetsregisteret, dvs. www.brreg.no eller tlf. 75 00 75 00.

  Landbruksregisteret hos SLF oppdateres daglig med nevnte opplysninger fra Enhetsregisteret.

  Hvordan registrere virksomhetsoverdragelse?
  Virksomhetsoverdragelser som skjer ved årsskifte blir registrert i det ordinære søknadsskjema når nye foretak sender inn søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

  Dersom virksomhetsoverdragelsen skjer i løpet av året (etter 1. januar), fordeles tilskuddet mellom foretakene. Foretaket må melde fra til kommunen om virksomhetsoverdragelsen på skjema ”SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen”.

  Foretak som går inn i eller ut av en samdrift i løpet av året er unntatt fra denne bestemmelsen. Dersom et foretak går inn i en samdrift i løpet av året, blir det ikke beregnet et nytt avløsertilskudd. Foretakene som går inn i samdriften beholder avløsertilskuddet som er fastsatt, og det er disse foretakene som må søke om avløsertilskudd i søknadsomgangen i januar året etter. Samdriften får først rettigheter i avløserordningen året etter.

  Dersom et foretak går ut av en samdrift i løpet av året og det er samdriften som har rettigheter i avløserordningen, så er det samdriften som må søke om avløsertilskudd ved søknadsomgangen i januar året etter.

  Hvordan dokumentere utgifter til avløsning?
  Det er kun enkeltpersonsforetak som må dokumentere utgifter til avløsning. Hvordan utgiftene dokumenteres avhenger av hvordan arbeidsgiveransvaret til avløseren er organisert:

  Søker har arbeidsgiveransvar
  Lønnsutgiftene, også beløp under 1 000 kroner, skal innrapporteres til kommunekassereren innenfor Skattedirektoratets frist for innlevering av lønns- og trekkoppgave. Opplysningene i søknaden blir kontrollert mot lønns- og trekkoppgavedatabasen. Dersom organisasjonsnummer eller fødselsnummer ikke er likt, vil søknaden om avløsertilskudd bli stoppet.

  Avløserlag har arbeidsgiveransvar
  Søknad fra foretak som har kjøpt avløsertjenester fra avløserlag, vil bli kontrollert mot innsendte opplysninger fra avløserlagene.

  Avløserring har arbeidsgiveransvar
  Regnskap som viser ringens refunderbare utgifter og hvordan disse er fordelt mellom medlemmene må sendes som vedlegg til kommunen. Utgifter til skattetrekk og arbeidsgiveravgift må dokumenteres med kvitteringer. Merk at det er det enkelte foretak som søker og at utgiftene må fordeles mellom foretakene.