Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tidligpensjon til jordbrukere

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

 • Hva og hvem?

  Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan søke tidligpensjon. For å utløse tidligpensjon stilles det bestemte krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Referanseperioden er fem sammenhengende år, der siste år er to år tilbake i tid fra søknadsåret. Det er også blant forutsetningene at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer.

  Tidligpensjon kan ytes som enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon. Enbrukerpensjon kan utbetales til brukeren dersom gitte vilkår blir oppfylt. Tobrukerpensjon kan utbetales til bruker og ektefelle/samboer som har tatt aktivt del i driften av foretaket. Størrelsen på tidligpensjonen fastsettes i jordbruksoppgjøret. For 2010 er ytelsene satt til inntil kr 100 000 pr. år for enbrukerpensjon og inntil kr 160 000 pr. år for tobrukerpensjon.

  Søknad om tidligpensjon sendes landbruksforvaltningen i din kommune. Her får du også søknadsskjema og svar på spørsmål. Kommunen videresender søknaden til fylkesmannen som avgjør søknaden. SLF utbetaler pensjonen. Forhåndssøknad kan også sendes.

 • Enbruker- eller tobrukerpensjon

  Det er kun brukeren som kan utløse tidligpensjon. Med bruker menes eier eller forpakter av en landbrukseiendom, dennes ektefelle eller samboer. Partnere likestilles med ektefeller.

  Enbrukerpensjon kan utbetales til brukeren dersom gitte vilkår blir oppfylt. Tobrukerpensjon kan utbetales til bruker og ektefelle/samboer som har tatt aktivt del i drifta av foretaket, dersom gitte vilkår blir oppfylt. Det må søkes om enten enbruker- eller tobrukerpensjon, og det er ikke mulig å endre dette i løpet av pensjonsperioden.

 • Hvem har rett til tidligpensjon?

  Vilkår:

  For å utløse tidligpensjon kreves det at:

  • Bruker må ha fylt 62 år.
  • Landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtale må være oppsagt.
  • Bruker må ha vært jordbruker i minst 15 år.
  • Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i årsgjennomsnitt i referanseperioden. 
  • Minst 25 prosent av næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri.
  • Minst 67 prosent av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk.
   Eller: Brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra foretaket må utgjøre minst 50 prosent av brukers og ektefelles/samboers samlede inntekter.

  I tillegg ved tobrukerpensjon:

  • Ektefelle/samboer må ha fylt 57 år.
  • Ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste fem årene.
  • Brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra foretaket må utgjøre minst 50 prosent av brukers og ektefelles/samboers samlede inntekter.
  • Ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr 100 000 utenom foretaket i årsgjennomsnitt i referanseperioden.
 • Overdragelse

  Tidligpensjonsordningen gjelder for eiendomsoverdragelser som er kontraktsfestet 31.12.1998 eller senere, og ved forpaktningsavtaler som er sagt opp denne dato eller senere. 
   
  Betingelsen om at landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier betyr at det må foreligge tinglyst skjøte. Selger må sikre seg at kjøper skaffer tinglyst skjøte snarest mulig etter at kjøpekontrakt er inngått, siden dette er en forutsetning for å få tidligpensjon. Den nye eieren kan ikke være ektefelle/samboer til den som søker om tidligpensjon. Dersom bruker ikke eier eiendommen, kreves det at ektefellen/samboeren eier eiendommen som er gjenstand for overdragelse.

  Ved forpaktning skal det foreligge en skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen. Ny forpakter kan ikke være ektefelle/samboer til den forpakter som søker om tidligpensjon.
   
  Det stilles ikke krav til hvordan landbrukseiendommen drives etter at overdragelsen er skjedd. Det vil si at landbrukseiendommen kan selges som tilleggsjord uten at eieren mister muligheten til tidligpensjon. Det er mulig å gjennomføre delt overdragelse, dvs. at selger har forpaktet eller leid bort landbrukseiendommen før overdragelsen. Næringsinntekt fra forpaktning eller kompaniskap/samdrift inngår i beregningsgrunnlaget for referanseinntekt.

  Dispensasjon fra kravet om overdragelse:

  Det er gitt to muligheter til dispensasjon fra kravet om overdragelse. Når bruker og ektefelle/samboer eier hver sin landbrukseiendom og disse drives som selvstendige enheter, kan det ytes tidligpensjon til den som overdrar sin landbrukseiendom, uten krav om at den andre parten må overdra sin landbrukseiendom. Når bruker eller ektefelle/samboer er eier eller medeier av en landbrukseiendom som har karakter av fritidseiendom, kan det ytes tidligpensjon selv om slik eiendom ikke overdras. 
   
  Den som får utbetalt tidligpensjon kan ikke eie eller forpakte landbrukseiendom eller ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

 • Varighet i næringa

  Den som utløser enbrukerpensjonen må ha vært jordbruker i minst 15 år. Bruker må ha eid/forpaktet eller drevet jordbruk i denne perioden, dvs. ha eid/forpaktet eller hatt næringsinntekt fra foretaket. Det må imidlertid ikke være 15 år i sammenheng. Det må heller ikke være 15 år på samme landbrukseiendom. På overdragelses-/oppsigelsestidspunktet må bruker være eier/forpakter eller ektefelle/samboer til eier/forpakter.

  Den som utløser tobrukerpensjon, må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste fem årene før overdragelsen/oppsigelsen.

 • Inntekt

  Referanseinntekt er gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk i en referanseperiode på fem år. Referanseperioden er fem sammenhengende år der siste år er to år tilbake i tid i forhold til søknadsåret. Med dette menes at ved søknad i 2010 er referanseperioden årene 2004-2008. På søknadsskjemaet er det oppgitt hvilke poster på selvangivelsen som skal benyttes.

  Referanseinntekten skal være minst kr 90 000 for å kunne få tidligpensjon. I tillegg må næringsinntekt fra jordbruk/gartneri utgjøre minimum 25 prosent av sum næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Samlet inntekt er summen av referanseinntekt og annen inntekt.

  Ved enbrukerpensjon må minst 67 prosent av samlet inntekt være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk (dvs. referanseinntekt). Dersom dette kravet ikke er oppfylt, kan tidligpensjon likevel utløses dersom brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt utgjør minst 50 prosent av deres samlede inntekter.

  Ved tobrukerpensjon er det krav om at brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt utgjør minst 50 prosent av deres samlede inntekter. Ektefelle/samboer kan i slike tilfeller ikke ha tjent mer enn kr 100 000 utenom foretaket. 

  Den som mottar tidligpensjon kan ha ubegrenset lønnsinntekt og inntekt fra annen næringsvirksomhet i tillegg til tidligpensjonen. Den som mottar tidligpensjon kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, men kan motta lønnsinntekter fra for eksempel avløsning. 
   
  Den som mottar tidligpensjon betaler trygdeavgift med lav sats, dvs. 3 prosent. Tidligpensjonen blir ikke regnet som pensjonsgivende inntekt.

 • Dispensasjon

  Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder:

  • Det er dispensasjonsadgang slik at inntekt fra annen næring som er drevet på eller i tilknytning til foretaket, kan legges til referanseinntekten. Med inntekt fra annen næring menes her inntekt fra tilleggsnæringer som drives sammen med tradisjonelt landbruk, og ikke som selvstendig virksomhet. Inntekt fra annen næring som naturlig faller inn under forskrift om midler til bygdeutvikling (tildeling på fylkesnivå) kan inngå i samlet næringsinntekt fra foretaket ved vurdering av om brukeren tilfredsstiller kravene til inntekt.
  • Det er dispensasjonsadgang for heltidsbrukere som har hatt et lavere inntektsnivå enn kr 90 000, men som oppfyller kravene til sammensetning av inntekten. Det må være registrert næringsinntekt fra foretaket i alle fem årene i referanseperioden.
  • Det er dispensasjonsadgang for brukere som har hatt en spesielt lav inntekt i løpet av referanseårene på grunn av ekstraordinære forhold og dette har ført til at inntektskravene ikke oppfylles.
  • Det er også dispensasjonsadgang for brukere som på grunn av rehabilitering, attføring eller at de har vært helt eller delvis uføre ikke har oppnådd referanseinntekt på kr 90 000. Enbrukerpensjon skal i slike tilfeller ikke settes lavere enn kr 70 000 og tobrukerpensjon ikke lavere enn kr 110 000. 
 • Størrelsen på tidligpensjonen

  Størrelsen på tidligpensjonen fastsettes i jordbruksoppgjøret. For 2010 er ytelsene satt til inntil kr 100 000 pr. år for enbrukerpensjon og inntil kr 160 000 pr. år for tobrukerpensjon. Satsene kan endres ved senere jordbruksoppgjør. Tobrukerpensjonen deles likt på de to ektefellene/samboerne.

  Avkortingsregler:

  • Samlet utbetaling av tidligpensjon skal ikke overstige referanseinntekten. Det vil si at dersom referanseinntekten har vært lavere enn kr 100 000/kr 160 000, avkortes tidligpensjonen til referanseinntektens nivå.

  Eksempel:  Dersom en tobrukersøknad har en referanseinntekt på kr 120 000, vil utbetalt tidligpensjon bli på kr 120 000, med kr 60 000 utbetalt på hver av ektefellene. 

  • Det ytes ikke tidligpensjon for samme tidsrom som det ytes uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller etterlattepensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon.
 • Hvor lenge kan du få tidligpensjon?

  Enbrukerpensjon kan utbetales fra og med den måneden brukeren fyller 62 år, til og med den måneden brukeren fyller 67 år. 
   
  Tobrukerpensjon kan ytes dersom ektefelle/samboer i tillegg har fylt 57 år når brukeren søker om tidligpensjon. Pensjonen kan utbetales til hver av partene til og med den måneden bruker fyller 67 år. Den yngste personen i en tobrukerpensjon kan velge at totalsummen av tidligpensjon fordeles på antallet år fram til denne fyller 67 år. Dersom brukerparet ønsker tobrukerpensjon, og brukeren er 62 år mens ektefellen/samboeren ikke har fylt 57 år, kan brukeren velge å vente, slik at paret kan søke om tobrukerpensjon når ektefellen/samboeren også oppfyller kravet til alder for å gå inn i ordningen. 
   
  Det er ikke mulig å først søke og motta enbrukerpensjon, for så å søke om overgang til tobrukerpensjon, eller omvendt.
   
  Ved dødsfall opphører enbrukerpensjon. Ved dødsfall i en tobrukerpensjon, går den gjenlevende parten over på enbrukerpensjon. Denne pensjonen fortsetter til det tidspunkt som opprinnelig var fastsatt. 
   
  Ved overgang til uførepensjon eller andre pensjonsordninger som ikke kan kombineres med tidligpensjon, opphører enbrukerpensjon. Dersom en av partene i en tobrukerpensjon velger å gå ut av tidligpensjonsordningen, beholder ektefellen sin tobrukerdel til det tidspunkt som opprinnelig var fastsatt.

 • Hvordan går du fram for å få tidligpensjon?

  Søknad

  For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Dette skjemaet fås ved henvendelse til landbruksforvaltningen i kommunen. 

  Dokumentasjon

  Det må sendes med nødvendig dokumentasjon som viser at vilkårene for å komme med i ordningen er oppfylt. Det skal legges ved:
  - utskrift som viser inntekt fra de fem ligningsårene som inngår i referanseperioden (jfr. §3 pkt 4),
  - kopi av tinglyst skjøte på at eiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtale og
  - skattekort.
  Bruker er også ansvarlig for å melde inn endringer i forutsetningene. Dette gjelder ved overgang til andre pensjoner og nevnte trygdeytelser. Skattekort må sendes inn hvert år.

  Forhåndssøknad

  Det kan sendes søknad om en forhåndsvurdering (på samme skjema). Det kan gjøres for at bruker skal være sikker på at vilkårene for å komme med i ordningen er oppfylt før for eksempel landbrukseiendommen overdras til ny eier. Bruker vil da motta et tilsagnsbrev som bekrefter at tidligpensjon vil bli utbetalt når manglende vilkår er oppfylt. Det vil bli satt tidsfrist på tilsagnet, slik at søknaden faller bort dersom vilkårene ikke oppfylles innen fristen. Et tilsagn vil gjelde i seks måneder.

  Innsending

  Søknaden sendes til kommunens landbruksforvaltning. Der blir det kontrollert at søknaden er korrekt utfylt og at den nødvendige dokumentasjonen er vedlagt. Søknaden blir så sendt videre til Fylkesmannens landbruksavdeling, som behandler og avgjør søknaden. 

  Utbetaling

  Utbetaling skal skje hvert kvartal, dvs. fire utbetalinger i året. Utbetalingene skjer medio februar, mai, august og november.

  • Skjemaer

   • SLF-108Søknad om tidligpensjon til jordbrukere

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Klageadgang

  Forvaltningsloven gir adgang til å klage på vedtak som er truffet. Statens landbruksforvaltning er klageinstans for vedtak som er truffet av Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker.