Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Behovet for arealer

Reindrift er en arealkrevende næring, og totalt bruker næringen ca 40 % av landarealet i Norge. I motsetning til andre primærnæringer som kan dyrke eller tilplante nye arealer, blir ressursgrunnlaget for reindrift stadig mindre. Dette skyldes ulike former for inngrep. Arealvern er derfor et sentralt arbeidsområde for Reindriftsforvaltningen.

Vi vil nedenfor forsøke å forklare hvorfor reindrift er arealkrevende og hvorfor arealvern derfor er viktig.

 • Liten årlig tilvekst

  Reindrift foregår i stor utstrekning på områder med lav arealproduktivitet, dvs at den årlige tilveksten på beitene er liten. Dette har som konsekvens at rein må bevege seg over store avstander for overhode å finne tilstrekkelig med næring. Spesielt om vinteren utnytter rein karrige beiter og som andre beitedyr ikke ville ha overlevd på.

 • Utmarksbeite hele året

  Rein er det eneste tamme beitedyr som er avhengig av å selv finne beite 365 dager i året. Dette i motsetning til for eksempel sau som vanligvis ikke beiter i utmark mer enn ca 3 måneder i året.

 • Årstidsbeiter

  Reindriftsåret er inndelt i en rekke årstidsbeiter. Det er i utgangspunktet tre faktorer som avgjør denne inndelingen: geologi, nedbør og tilgjengelighet. Geologi og mengden nedbør bestemmer hvilke planter som vokser der, og tilgjengeligheten avgjør hvorvidt rein kan nyttiggjøre seg disse plantene. Spesielt om vinteren er dette avgjørende, fordi snø og is kan hindre rein i å grave seg gjennom.

 • Behov for ulike beiteplanter

  Rein har behov for ulike beiteplanter til ulike årstider. Om sommeren trenger den proteinrike planter til vekst og muskeloppbygging, mens den om vinteren kan klare seg på proteinfattig kost. Ulike aldersgrupper av rein har også ulikt behov.

 • Trekk- og flyttleier

  Årstidsbeitene kan befinne seg langt fra hverandre, og det er derfor behov for trekk- og flyttleier slik at rein kan utnytte disse. Slike leier følger eldgamle spor bestemt av topografi, sjøer og vassdrag, og inngrep i disse kan få alvorlige konsekvenser.

 • Reagerer negativt på forstyrrelser

  Rein er et såkalt semidomestisert eller halvtamt dyr. Konsekvensen av dette er at rein reagerer negativt på forstyrrelser, og ofte ikke benytter selv gode beiteområder fordi forstyrrelsene der er for store. Også her er det forskjeller mellom ulike kategorier rein, og simler er spesielt sårbare i forbindelse med kalvingen om våren. Dersom beitene låses om vinteren, vil selv små forstyrrelser kunne få store konsekvenser.