Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Geografiske forskjeller i flyttemønster

Samisk reindrift er basert på at reinen skal beite på utmarksbeite hele året. Siden både naturforholdene og reinens behov varierer gjennom året, er det nødvendig å flytte reinen mellom ulike beiteområder de ulike deler av beitesesongen. Dette mønstret er det samme år etter år, men variasjonen i naturforholdene fører til store regionale forskjeller mellom ulike deler av reindriftsområdet. Avstandene ved hovedflyttingen vår og høst kan for eksempel varierefra en mil opp til ca 50 mil.

Reindriften kan deles i ulike driftsformer bl.a. på grunnlag av beitebruk og flyttemønster. Størst forskjell er det mellom driftsformen som nytter kontinentale vinterbeiter og den som nytter vestlige vinterbeiter med utpreget kystklima. I tillegg er det en rekke ulike varianter basert på flytting innenfor avgrensede områder.

I store deler av Finnmark er det til dels lange flyttinger fra sommerbeiter ved kysten og øyene til vinterbeiter i innlandet. Det samme mønsteret med flytting fra rike beiter med høge fjell og kontinentale vinterbeiter (lite og tørr snø) finner en igjen i Sør-Trøndelag/ Hedmark. Fjellsamebyene/reinbeitedistriktene som har sommerbeite langs riksgrensen i Nordland og Troms har også det samme mønster, selv om vinterbeitet er basert på kontinentale barskogskogsstrøk i stedet for kontinentale vidder. Tamreinlagene og Trollheimen nytter generelt mer kyst­nære høgfjellsområder i nordvest som bar­marks­beite og mer kontinentale og lavere­liggende fjell- og skogsområder i øst og sørøst som vinter­beite.

Innenfor disse hovedgruppene fins det en rekke varianter tilpasset regionale og lokale forhold.

Som følge av topografiske forhold foregår flyttingen stort sett etter de samme leiene hvert år. Det er ofte helt avgjørende at de ikke skades ved inngrep. Dette behovet for vern gjør at flytteleiene har et særskilt sterkt vern i Reindriftsloven (se §22 Flyttleier).

Selv om sesongflyttingene har et gjentagende mønster fra år til år, har det gjennom de siste hundreår vært endringer i beitebruken. Dette skyldes politiske vedtak om riksgrensene mellom statene på Nordkalotten som har fått til dels dramatiske konsekvenser for beitebruken i reindriften (se Reinbeitekonvensjoner).

Nye tekniske hjelpemidler og økt krav til bedre privatøkonomi har også bidratt til endringene i driftsformene de siste 30 årene. Det har vært en økt bruk av mekaniske hjelpemidler under flytting og et økende antall dyr fraktes med bil mellom sesongbeitene.

  • .