Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grunnlaget for reintallstilpasningen i Finnmark

Nedenfor finnes en beskrivelse av de ulike fasene i reintallstilpasning slik det fremkommer i reindriftsloven, og hvordan det skal gås frem dersom næringen selv ikke regulerer reintallet slik loven legger opp til.

Fase 1 - Distriktet/siidaen kan selv bestemme intern regulering
Det er reinbeitedistriktene selv som skal drive og utvikle næringen slik at den blir bærekraftig. Hvis det viser seg at reintallet er for høyt ut fra fastsatt reintall i bruksreglene, er det en plikt for distriktene å utarbeide reduksjonsplan slik at reintallet i distriktet så snart som mulig reduseres til fastsatt reintall. Dette vil si at alle lederne av siidaandelene må enes hvordan de vil redusere reintallet i distriktet. De må bestemme reintall for den enkelte siidaandel og over hvor mange år det skal reduseres.

Fase 2 - Reindriftsstyret bestemmer forholdsmessig reduksjon
Dersom reinbeitedistriktene eller siidaene av en eller annen grunn ikke utarbeider reduksjonsplan innen fastsatt frist, vil Reindriftsstyret ut fra reindriftslovens bestemmelser igangsette videre prosess der det først sendes ut forhåndsvarsel for vedtak om forholdsmessig reduksjon.

 • Fase 1

  På dette stadiet i reintallsreduksjonen kan distriktet og siidaandelene selv bestemme hvordan reintallet skal reguleres internt, og om noen av siidaandelene ønskes skjermet. Hvis det f.eks er utøvere som er i etableringsfasen, kan det bestemmes ved enighet at noen reduserer mer enn andre, eller at det reduseres likt mellom alle siidaandelene.

  Foreligger ikke en gyldig reduksjonsplan fases prosessen videre over i neste fase. Det vil si at da overtar Reindriftsstyret den videre prosess, idet de har ansvar for at reinbeitedistriktene følger opp vedtakene om øvre reintall, slik at reintallet blir bærekraftig.

 • Fase 2

  Det vil si at Reindriftsforvaltningen som sekretariat for Reindriftsstyret det siste halve året har sendt ut forhåndsvarsler til samtlige siidaandeler som er i distrikter som har et høyere reintall enn det som er fastsatt for distriktet eller siidaen. Disse distriktene har heller ikke utarbeidet en reduksjonsplan som er godkjent i Reindriftsstyret.

  Et forhåndsvarsel er varsel om at vedtaket kan bli slik på bakgrunn av at reintallet i distriktet er høyere enn det fastsatte. Alle siidaandelene er gitt anledning til å uttale seg til forhåndsvarselet. Både forhåndsvarsel og uttalelser legges frem for styringsorganet som har ansvaret for å fastsette reintall, nemlig Reindriftsstyret. Det er Reindriftsstyret som skal vedta reintall på siidaandelsnivå når saken er kommet så langt i prosessen.

 • Ulike vurdering

  Det er åpenbart at vedtak om forholdsmessig reduksjon er noe som kan være en alvorlig sak for enkeltutøvere. Reindriftsforvaltningen er klar over at det er mange ulike aspekter som må vurderes i en slik sammenheng. Derfor er det utarbeidet et grunnlagsdokument (sak 63/12 i Reindriftsstyret) som angir hva Reindriftsstyret legger til grunn i arbeidet med å få ned reintallet i Finnmark til et økologisk bærekraftig nivå.