Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grenseavtalen med Russland

I forbindelse med grensefastsettelsen mellom Norge og Russland i 1826, ble det også bestemt at flytting med rein over riksgrensen ikke skulle være tillatt. Dette fikk radikale følger for den reindrift som ble drevet i Pasvikområdet, og var den første grensesperring på nordkalotten som begrenset reinflyttingen.

Det ble i 1949 inngått en overenskomst mellom Norge og Sovjet om framgangsmåte for ordning av konflikter og hendinger på grensen. Denne har en særskilt bestemmelse om m.a. reins kryssing av grensen, hvor det heter at den med forbehold om erstatning for voldt skade, skal så vidt mulig leveres tilbake til den part hvor de hører hjemme.

Behovet for et sperregjerde har vært til stede, men det er ikke inngått noen felles avtale om dette.

Overenskomst mellom Norge og Sovjet-samveldet om gjensidig tilbakeføring av rein som har krysset grensen, av 11. februar 1977. Avtalen er godkjent av Russland etter at Sovjetsamveldet gikk i oppløsning.

  • .