Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland

 • Litt om bakgrunnen for denne konvensjonen

  Etter at Finland kom under russisk herredømme på begynnelsen av 1800-tallet, ble grensen mot Norge sperret i 1852. Dette førte ikke umiddelbart til endring av reindriftas bruk av beiter på begge sider av grensen. Det ble heller ikke satt i verk tiltak med bygging av gjerder for fysisk sperring av grensestrekningene.

 • Reinbeitekonvensjoner i 1922 og 1935

  Etter at Finland ble egen stat i 1920, ble spørsmålet om å inngå en konvensjon for å regulere dette forholdet, raskt tatt opp. Det ble nedsatt en kommisjon som fremmet forslag til konvensjon som ble undertegnet 3. mars 1922. Konvensjonen fastslo plikten til å vokte rein slik at den ikke kom over grensen, og også reaksjonsformer ved ulovlig beiting i det annet land.

  Grenseoverskridelsene av rein tiltok likevel i omfang, og det ble 18. oktober 1935 inngått ny konvensjon mellom de to land. Denne konvensjonen innebar at det skulle oppføres sperregjerder langs grensen over en strekning på ca 390 km2. Forutsetningen var at Finland skulle oppføre og vedlikeholde gjerdene, men utgiftene skulle deles likt. Dette arbeidet ble ikke igangsatt, sannsynligvis på grunn av den politiske situasjonen i den perioden.

 • Reinbeitekonvensjoner i 1948, 1952 og 1981

  Etter andre verdenskrig ble en ny konvensjon ´om forholdsregler mot at rein kommer over grensen mellom de to riker´ inngått mellom Finland og Norge i 1948. Denne inneholdt m.a. bestemmelser om oppføring av skillegjerder, og også at det ble tatt hensyn ved registrering av reinmerker.

  Konvensjonen av 1948 var midlertidig, og ble i 1952 erstattet av en ny konvensjon. Denne fastsatte at det skulle bygges sperregjerde fra treriksrøysa Norge - Finland - Sverige (riksrøys 294) og til sammenløpet av Anarjohka og Siltajohka ved Angeli, og videre fra Tanaelv ved riksrøys 343 til treriksrøysen Norge - Finland - Sovjet (Russland). Byggingen av disse gjerdene var gjennomført til 1957.

  Erfaringene med denne konvensjonen og gjerdebyggingen tilsa at det var behov for endringer. Dette for å kunne bygge gjerder etter mer hensiktsmessige traseer, med adgang til i større grad kunne avvike fra grenselinja hvor det var nødvendig.

  Det ble på denne bakgrunn inngått ny konvensjon i 1981 som skulle imøtekomme disse hensyn. Reglene for tilbakehenting av rein som var kommet over gresen ble også forenklet. Konvensjonen ble gjort gjeldende i 10 år, og fornyes automatisk dersom ingen av partene sier den opp.