Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige

Bakgrunnen for den nye avtalen er at reinbeitekonvensjonen fra 1972 opphørte å gjelde i 2005, og det har siden den gang pågått forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift.

Disse forhandlingene ble sluttført 24. februar i år, og forhandlingsresultatet ble overlevert Landbruks- og matdepartementet i Norge og Jordbruksdepartementet i Sverige for videre oppfølging. 

Ny konvensjon fra 2010
Det første formelle skritt i denne oppfølgingen er undertegning av konvensjonen i Stockholm 7.10.09. Konvensjonen skal seinere ratifiseres etter at  Sveriges riksdag og Norges storting har gitt sitt samtykke til dette. Undertegningen innebærer at statene forplikter seg til ikke å foreta noe som kommer i konflikt med forhandlingsresultatets intensjon og prinsipper.

Det er et siktemål at en ny konvensjon skal tre i kraft i løpet av 2010.

 • Fremme samarbeid

  Konvensjonen som nå foreligger, har i alt 34 artikler med hovedbestemmelser om den grenseoverskridende reindriften. Konvensjonens formål er å fremme og utvikle samarbeidet mellom landene slik at reinbeitene blir utnyttet på en måte som gir et langsiktig grunnlag for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i begge land.

 • Mellomstatelige organer

  For gjennomføring av konvensjonen etableres to permanente mellomstatelige organer, en reinbeitenemnd og en overprøvingsnemnd. Reinbeitenemnden er et forvaltningsorgan som skal behandle og avgjøre en rekke spørsmål i henhold til konvensjonens bestemmelser. Overprøvingsnemnden er et domstolliknende organ som skal være klageinstans i forhold til reinbeitenemndens vedtak.

 • 42 beiteområder

  Som et av vedleggene til konvensjonen foreligger en områdeprotokoll, som angir hvilke geografiske områder som omfattes og hvem som skal kunne bruke disse. Konvensjonen omfatter områder fra Troms til den nordligste delen av Hedmark og inneholder 42 beiteområder; 24 for svensk reinbeite i Norge, 16 for norsk reinbeite i Sverige, samt to fellesområder på begge sider av riksgrensen. Områdeprotokollen har, i den utstrekning man har funnet det nødvendig, bestemmelser om beitetider og gjerder.

  En viktig nyvinning er at reinbeitedistrikt og sameby på nærmere vilkår vil kunne avtale samarbeid som innebærer fravik av fra områdeprotokollen.

 • Lappekodisillen

  Reindriftens flyttinger mellom årstidsbeiter har pågått i århundrer og lenge uten hinder av nasjonalstatgrenser. Ved grensedragningen mellom Norge og Sverige i 1751 måtte forholdet til reindriften avklares. Dette resulterte i den såkalte Lappekodisillen, som var et tillegg til grensetraktaten mellom de to land, og som ga grunnlag for at reindriften fortsatt kunne foreta sesongmessige flyttinger. Den grenseoverskridende reindriften har siden vært regulert gjennom ulike konvensjoner, senest konvensjon av 9. februar 1972 om reinbeite mellom Norge og Sverige. 1972-konvensjonen opphørte å gjelde i 2005.