Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er en årlig avtale mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Partene skal hvert år føre forhandlinger om en løpende reindriftsavtale med tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de til enhver tid vedtatte politiske mål og retningslinjer for reindriftspolitikken.

Avtalen er resultatet av forhandlinger om økonomiske virkemidler, men partene skal også kunne kreve forhandlinger om faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for en utvikling av næringen mot de mål som er fastsatt for reindriftspolitikken.

Hovedavtalen
Hovedavtalen for reindriften gir Norske Reindriftssamers Landsforbund forhandlingsrett med Landbruks- og matdepartementet. Forhandlingsprosedyren er fastsatt i Hovedavtalen.

I henhold til den årlige reindriftsavtalen så forplikter partene løpende å forhandle om reindriftspolitikken gjennom et reindriftsavtaleverk. Tiltakene skal omfatte økonomiske virkemidler. Alle bestemmelser som medfører økonomiske forpliktelser for staten skal for å bli gyldig godkjennes av Stortinget. Videre skal Sametinget gis anledning til å uttale seg om reindriftsavtalen før behandling i Stortinget.

For avtaleperioden avtales det en økonomisk ramme, som videre blir fordelt på forskjellige poster. Avtalen skal sikre midler til utviklings- og investeringstiltak i reindriften.

  • .

Siste nyheter