Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Velferdsordninger

På lik linje med andre selvstendige næringsdrivende, har ikke reindriftsutøvere de samme rettighetene som lønnsmottakere når det gjelder velferd og velferdsordninger.

For å bidra til en bedre velferdssituasjon og sosial sikkerhet er det derfor utarbeidet egne velferdsordninger for reindriftsnæringen.

 • Yrkesskadetrygdedekning

  Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkeskadedekket. Dette betyr at du må tilhøre en av de persongruppene som er nevnt i folketrygdloven §§ 13-t til 13-13. De fleste arbeidstakergruppene er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold (obligatorisk yrkesskadedekket). Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning, og dermed rett til særytelser ved yrkesskade.

  Les mer om yrkesskadetrygdedekning for reindriftsnæringen.

 • Sykepengeordningen

  Som næringsdrivende har reindriftsutøvere i utgangspunktet bare rett på å få dekket inntil 65 prosent av inntektsgrunnlaget ved sykdom over 16 dager. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økning av sykepengene fra 65 til 100 prosent av inntekstsgrunnlaget.

  Les mer om sykepengeordningen for reindriftsnæringen.

 • Tidligpensjon

  For å ha krav på enbrukerpensjon må leder av siidaandel ha fylt 57 år. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år.  For å utløse tidligpensjon må leder av siidaandel på overdragelses- eller avviklingstidspunktet ha hatt siidaandel selv i minst de siste 15 år. I tillegg er det inntektskrav.

  Les mer om tidligpensjon for reindriftsnæringen.

  • Skjemaer

   • SLF-658Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere

    Bokmål:
    PDF ikon
 • Avløserordning

  Reinbeitedistriktene har mulighet til å benytte deler av distriktstilskuddet til en egen avløserordning. Formålet med ordningen er å gi distriktene mulighet til å refundere utgifter til avløser i forbindelse med sykdom, hvis ønskelig.

 • HMS i reindriften

  Reindriftsutøverne er en yrkesgruppe som ofte har lange, travle arbeidsdager, og som generelt sett er oftere enn andre yrkesgrupper utsatt for yrkesskader og yrkessykdommer. Blant annet gir reindriftsyrket lett slitasjeskader og helseproblemer som følge av langvarig snøscooterbruk og bruk av terrenggående motorkjøretøy.

 • Medlemsavgift til folketrygden

  Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Bevilgningen som årlig avsettes over Reindriftsavtalen beregnes ut fra den totale pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

  Les mer om medlemsavgift til folketrygden.